Daşky gurşaw materiallary

Ösüşden önümçilige, gözden geçirişe we bir nokatly hyzmaty eltmäge çenli önümler EUB barlaglaryndan, CE & RoHS-den geçdi.

Neon dünýäsine serediň

Önümler konsertlerde, barlarda, oturylyşyklarda, gijeki klublarda, çakyr we arak mahabatynda we ş.m. ulanylýar.

Biz kim

Anna we jenap Huanguniwersitetiň klasdaşlarydyr.2010-njy ýylda uniwersiteti gutarandan soň, düýş bilen Dongguan işine geldiler we öz asmanyny döretmek islediler.Günüň dowamynda köp işleýärler.Agşam Dongguan köçelerinde eli bilen gezýärler, ýa-da S nahary iýýärler, ýa-da ajaýyp gijeki durmuşdan lezzet almak üçin barda barýarlar.Günleriň birinde Anna jenap Huanga şäheriň gijesiniň gaty ajaýypdygyny, parlak ýyldyzlarsyz we ýol ýakasynda ot ýakman asmanyň bardygyny aýtdy.Jenap Huang bu barada oýlanalyň, geliň, bu şäherdäki gijäni bilelikde ýagtylandyralyň.

Zawodymyza baryp görmäge hoş geldiňiz

“Longstar” sowgadynyň müşderi görkezmeleri

"Her kimiň gijeki durmuşyny reňkler bilen ýagtylandyryň, garaňky gijede bizi has ajaýyp we reňkli ediň."