Önüm öndürijiler täze adaty reňkli yşyklar monohrom çyralary güýçli yşyklandyryjy yşyklandyryjy LED neýlon ýagty aýakgaplary satýarlar

Gysga düşündiriş:

Önümiň gaplanyş ululygy: 14 * 4 * 2 sm
Haryt ölçegi:103* 0,3 sm

Logotipiň ululygy1.8 * 1.8cm

Logotip çap: kabul ederlikli

Material:Nylon

Reňk: Gyzyl.Greenaşyl.Gök.Sary.Gülgüne.Ak .Multicolor

Batareýa: 2 * CR2032

önümiň agramy0.03kg

Üznüksiz iş wagty48H

Giriş ýerleri: BarlarToýPartiýaKonsert
MysalMugt


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Wideo

Spesifikasiýa parametrleri

Haryt ady LED neýlon aýakgap
Önümiň gaplanyş ululygy 14 * 4 * 2 sm
Önümiň ululygy 103 * 0,3 sm
Logotipiň ululygy 1.8 * 1.8 sm
Logotip çap etmek Kabul ederlikli
Material Neýlon
Reňk Red.Green.Blue.Yellow.Pink.White.Multicolor
Batareýa 2 * CR2032
önümiň agramy 0.03kg
Üznüksiz iş wagty 48H
Arza ýerleri Barlar 、 Toý 、 Oturylyşyk 、 Konsert
Mysal Mugt
1
5

Aýratynlykly ulanmak

Bu öz-özüni ýagtylandyrýan effektli köwüş, gyzyl, sary, ýaşyl, köp reňkli we ş.m. köp reňk wariantlary bar.Bu dantelli ulanyp, köwşüňizi üýtgeşik ediň.Agşam düşende, köp adamly söwda köçesinde ýöreseňiz, hökman yza gaýdyp bilersiňiz.

Ulanyş senarisi

Nirede bolsaňyzam, islän wagtyňyz ony ynamly geýip, iň özüne çekiji ýyldyz bolup bilersiňiz.

4

Material stil

Neýlon materialdan, ýeňil, çydamly we arzan bahadan ýasalan.

Önümçilik prosesi

Tagtany çap etmek prosesi kabul edildi, çap etmegiň öndürijiligi durnukly, bahasy pes we LOGO nagşy gowy dikeldilip bilner.

Hil barlagy

Önümleriň önümçilik we önümçilik prosesi, her önümiň CE we ROHS şahadatnamasyna laýyk gelmegini üpjün etmek üçin berk dolandyryş tertibine eýedir.

Batareýanyň modeli

Bir aýakgap, ýeterlik güýji bolan, uzak wagtlap ulanylýan we çalşyp boljak 2 * 2032 görnüşli batareýalary ulanýar.
Batareýany guranyňyzdan soň, 24 sagada çenli dowam edip biler, bu bolsa oturylyşykda ajaýyp öndürijiligi doly üpjün eder.Başyndan ahyryna çenli, her kim LED yşyklaryna çümsün.

Berlen senesi

Önümiň önümçiligi tamamlanandan soň, mümkin boldugyça gysga wagtda ulanyp boljakdygyňyzy üpjün etmek üçin mümkin boldugyça gysga wagtda ibereris.Adatça 5-15 günüň içinde, aýratyn talaplaryňyz bar bolsa, sargyt beren wagtyňyz bize düşündirip bilersiňiz.

Gurnama ulanyň

1. OPP sumkasyny ýyrtyň.

2. izolýasiýa sahypasyny aýryň.

3. Aýakgaplary daňyň.

Batareýanyň modeli

Batareýany guranyňyzdan soň, 48 sagada çenli dowam edip biler, bu bolsa oturylyşykda ajaýyp öndürijiligi doly üpjün eder.Başyndan ahyryna çenli, her kim LED yşyklaryna çümsün.

Mysal

Bu önüme has giňişleýin düşünmegiňizi üpjün etmek üçin size bir ýa-da birnäçe nusga mugt berip bileris.

Guty ölçeg maglumatlary

Gurşun aýakgaplary tranzitde zeper ýetmeginiň öňüni alyp biljek OPP haltalarynda aýratyn gaplanýar. Gaplaýyş kartony, uzak möhletli ulanmak sebäpli önüme zeper ýetmezlik üçin güýçli we çydamly üç gatly gasynlanan kartondan ýasalýar.
Gutynyň ölçeg ölçegi: 30 * 29 * 32 sm, bir önümiň agramy: 0.03kg, FCL mukdary: 300, gutynyň agramy: 9kg

Ulanyjynyň pikirleri

Hanym Wanessa Stinson ABŞ-nyň Jorjiýa ştatyndan.Tans mugallymy we 500-den gowrak okuwçy bilen tans tälim mekdebini dolandyrýar.Bize satyn alyş maglumatlary iberende, aprel aýynda uly tansyň boljakdygyny aýtdy we mekdebe gatnaşmaga çagyryldy we şu wagt eşik taýýarlaýarlar.Sosial ulgamda bir gyzjagazyň aýakgapda tans edýän wideosyny tötänleýin gördi we derrew özüne çekdi.Wideoda kiçijik gyz bagtly tans edýär we ýagty aýakgaplar esasanam özüne çekiji.Şeýdip, ol bu önümi hem tapmak isledi.Öň köp kompaniýalar bilen maslahatlaşdy, ýöne bizi tapýança ýagtylygy we bahasy bilen kanagatlanmady.Hanym Wanessa Stinsona bu önümiň kompaniýamyz tarapyndan satylandygyny, köp ýyl bäri satylýandygyny we elbetde iň arzan bahadygyny aýtdyk.Hanym Wanessa Stinsonyň haýyşy boýunça, wideo arkaly saýtda birnäçe jübüt aýakgabyny sökdük we bir reňkli we köp reňkli aýakgaplary yşyksyz we synap gördük.Hanym Wanessa Stinson, garaňky LED çyralarynyň ýagtylygyndan şeýle bir hoşaldy welin, gök, ýaşyl, gülgüne, gyzyl, sary we köp reňkde her reňkden 100 jübüt satyn aldy.Vanessa Stinson tolgunmak bilen: "Bu gizlin ýaraglar bilen, ýerine ýetiriş topary şöhle saçar" -diýdi.

12
13
8
9
10
11

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň