Biz hakda

logo

“Dongguan Longstar Sowgat Ltd.” marka hekaýasy

Anna we jenap Huang uniwersitetiň klasdaşlarydyr.2010-njy ýylda uniwersiteti gutarandan soň, düýş bilen Dongguan işine geldiler we öz asmanyny döretmek islediler.Günüň dowamynda köp işleýärler.Agşam Dongguan köçelerinde eli bilen gezýärler, ýa-da S nahary iýýärler, ýa-da ajaýyp gijeki durmuşdan lezzet almak üçin barda barýarlar.Günleriň birinde Anna jenap Huanga şäheriň gijesiniň gaty ajaýypdygyny, parlak ýyldyzlarsyz we ýol ýakasynda ot ýakman asmanyň bardygyny aýtdy.Jenap Huang bu barada oýlanalyň, geliň, bu şäherdäki gijäni bilelikde ýagtylandyralyň.

takmynan_us-5

Biziň maksadymyz

"Her kimiň gijeki durmuşyny reňkler bilen ýagtylandyryň, garaňky gijede bizi has ajaýyp we reňkli ediň."

takmynan_us-1

Kompaniýanyň güýji

Biziň öz pcba we önüm gurluşy dizaýnerlerimiz bar.Her ýyl özümiz täze önümleri öndürýäris we täze önümleri öndürmek üçin müşderiler bilen hyzmatdaşlyk edýäris, şeýle hem gözleg we önümçilik mümkinçiliklerimizi yzygiderli ösdürýäris.
Ösüşden önümçilige, gözden geçirişe we bir nokatly hyzmaty eltmäge çenli önümler EUB barlaglaryndan, CE & RoHS-den geçdi
daşky gurşaw materiallaryndan peýdalanmak.

Iş gerimi

Hytaýyň Dongguan şäherinde 2011-nji ýylda esaslandyrylan “Dongguan Longstar Gifts Co., LTD.”gijelerine şöhle saçyp biljek dürli önümleri öndürýär,çüýşäniň çyrasy, çüýşäniň belligini ýakmak, bilezik we ýagty haýwan önümleri ýaly.
Önümler konsertlerde, barlarda, oturylyşyklarda, gijeki klublarda, çakyr we arak mahabatynda we ş.m. ulanylýar.
Hyzmatdaşlyk eden zawodlarymyzda SMT enjamy, sanjym galyplaýyş enjamy, gurnama liniýasy, pad çap ediş bölümi bar.

takmynan_us-2

Kompaniýanyň ösüşi

poçta 1

Önümler ABŞ-a, Japanaponiýa, Germaniýa, Birleşen Patyşalyk we beýleki 20-den gowrak ýurda eksport edilýär,Myhmanlary öwmek we tanamak.

"Longstargift" "Qianbao" markasyny döretdik.

Iň ýokary tizlikde ýokary hilli we gowy hyzmatlar ederis.

Has gowy önüm döretmek üçin siziň bilen işleşeris diýip umyt edýäris.