Habarlar

 • “Dongguan longstargift Sowgatlar Ltd.” işgärleri bilelikde syýahat etmegi guraýar.

  “Dongguan longstargift Sowgatlar Ltd.” işgärleri bilelikde syýahat etmegi guraýar.

  “Dongguan longstargift Sowgatlar Ltd.” işgärleri bilelikde syýahat etmegi guraýar.Halfarym aýyň içinde bu adaty Hytaý festiwaly - Orta güýz festiwaly bolar.Employeeshli işgärlere soňky işlerinde görkezen ajaýyp işleri üçin minnetdarlyk we öwgi bildirmek üçin ...
  Koprak oka
 • Adaty müşderiler tarapyndan yzyna gaýtarylýan 300000 LED buz kubikleri

  “Dongguan longstargift Co., Ltd.” iýul aýynda ýene uly sargyt aldy.Bu sargytyň müşderisi, kompaniýamyz bilen köp ýyl bäri hyzmatdaşlyk eden ýapon müşderisi jenap inamoto.Jenap inamoto Tokyoaponiýanyň Tokio şäheriniň Taitung etrabynda uly bir korporasiýa işleýär.Esasy p ...
  Koprak oka
 • Longstar sowgady Täze zawod ulanylmaga berildi

  “Dongguan Longstargift Co. Ltd.” -niň işewürlik mukdarynyň köpelmegi bilen öndürilen we ýygnan önümleriň dürlüligi barha baýlaşdy we häzirki gaýtadan işleýän ussahana bar bolan satuw islegini kanagatlandyryp bilmedi.Doly awtomatiki önümçilik liniýasy ...
  Koprak oka
 • 10 günde 200,000 birlik iberildi

  10 günde 200,000 birlik iberildi

  Şu ýylyň iýun aýynda “Dongguan Longstargift Co., Ltd.” -iň satuw bölümi derňew aldy.Talabyň mazmuny ýönekeý.Jemi 200,000 bölek bilen 15-nji iýula çenli köp mukdarda haryt almak talap edilýär.Müşderiler wagtynda tabşyrmagymyza garaşýarlar ...
  Koprak oka
 • Leadolbaşçylaryň maşgalasyna täze goşundy

  Leadolbaşçylaryň maşgalasyna täze goşundy

  “Dongguan Longxing Gifts Co., Ltd.” şu tomus “Oktoberfest” üçin täze LED gämi öndürdi.Bir aýlap gözleg we düzedişden soň, ahyrsoňy üstünlikli işe girizildi we “Çüýşe çyrasy” önümleriniň täze agzasy.Häzirki wagtda bu önümiň esasy ululygy ...
  Koprak oka
 • “Tejribeli” nusga otagynyň dogluş ýazgysy

  “Tejribeli” nusga otagynyň dogluş ýazgysy

  Kärhanalaryň ösmegi we giňelmegi bilen has köp müşderi kompaniýa baryp görmegi saýlaýar.Ammar, önümçilik ussahanasy we nusga otagy myhmanlaryň yzlaryny galdyrdy.Myhmanlar kompaniýamyzyň ofis gurşawyny we önümçilik gurşawyny öwenlerinde ...
  Koprak oka
 • “Longstar Gift Co., Ltd.” gaýtadan işleýän zawod resmi taýdan işe girizildi

  “Longstar Gift Co., Ltd.” gaýtadan işleýän zawod resmi taýdan işe girizildi

  “Dongguan longstar Gift Co., Ltd.” 2021-nji ýylda kesgitlenen maksady üstünlikli ýerine ýetirdi. Kompaniýanyň ähli kärdeşleri bir ýürek we bir pikir bilen işlediler.Halkara söwda gurşawy durnuksyz bolanda, köp kynçylyklary ýeňip geçdiler we ahyrynda öndürijilige ýetdiler ...
  Koprak oka
 • Baş müdir Gün hanym, sergä gatnaşmak üçin topara ýolbaşçylyk etdi

  Baş müdir Gün hanym, sergä gatnaşmak üçin topara ýolbaşçylyk etdi

  2019-njy ýylyň 18-nji oktýabrynda baş müdir hanym gün we üç günlük Gonkong sergisine gatnaşmak üçin içerki we daşary ýurt satuw bölümleriniň birnäçe kärdeşine ýolbaşçylyk etdi.Serginiň mowzugy Gonkong halkara sowgat sergisidir.Sergi hal ...
  Koprak oka