Zawodda täze mahabat zolagy atmosferasy ýörite çüýşe çyralary adaty Sensor stikeri

Gysga düşündiriş:

Ölçegi: 6 * 6 * 0,3 sm

Material: EVA

Reňk: Gyzyl.Greenaşyl.Gök.Sary.Mämişi.Gülgüne.Ak.

Logotip çap: kabul ederlikli

Batareýa: 2 * CR1220

önümiň agramy : 0.03kg

Üznüksiz iş wagty : 48H

Arza ýerleri: barlar 、 toý 、 oturylyşygy
Mysal : Mugt


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Wideo

Spesifikasiýa parametrleri

önümiň ady ses dolandyryş stikerleri
Ölçegi 6 * 6 * 0,3 sm
Material EVA
Batareýa 2 * CR1220
iş wagty 48H
agramy 0.03kg
reňk gyzyl, ak, gök, ýaşyl, gülgüne, sary
nyşany özleşdirmek goldaw
Arza ýeri bar, toý, oturylyşyk
Dolandyryş usuly Çalt ýalpyldawuk - haýal ýalpyldaýar - elmydama ýakylýar
4
5

Aýratynlykly ulanmak

Barlar ýaly güýmenje ýerleri üçin ýörite döredilen,sahnanyň atmosferasy iň ýokary derejesine ýeter ýaly.Etiketkany ýyrtyň, çakyr çüýşesiniň düýbüne ýapyň, wyklýuçateli işlediň we önümiň ýeňil ýaýradýan görnüşi saz bilen üýtgär we bütin çakyr çüýşesini parlak eder.Ululygyny, nyşanyny we görnüşini özleşdirmegi goldaň.

Ulanyş senarisi

Onsuz oturylyşyk atyp bolmaz.Bu önüm içerde ýa-da açyk meýdanda peýda bolup biler we onuň aýratynlyklary partiýaňyzy aýratyn eder.

215

Material stil

EVA materialyndan ýasalan, arzan, ekologiýa taýdan arassa, ýeňil we çydamly.Çap edilen nyşany saklamak aňsat we öçmez.Kanagatlanýança mugt nusgalar bereris.

Önümçilik prosesi

Pad çap etmek tehnologiýasyny ulanýar.Bu çap tehnologiýasynyň iň uly aýratynlygy, arzan bahasy, arzan bahasy we durnukly täsiri.Hiç hili ýalňyşsyz logotipiňizi doly derejede görkezýär.

gowşuryş wagty

Adatça önümler 5-15 günüň içinde iberiler.Specialörite talaplaryňyz bar bolsa, sargyt beren wagtyňyz bize düşündirip bilersiňiz.

Batareýanyň modeli

2 * CR1220 bilen enjamlaşdyrylan batareýanyň ömri 48 sagada ýetip biler, bu bolsa oturylyşyklarda ajaýyp öndürijiligi doly kepillendirýär.Başyndan ahyryna çenli hemmeleri aýdym-saz we LED yşyklandyryş bilen çümdüriň.

Hil barlagy

Önümleriň önümçilik we önümçilik prosesi berk dolandyryş tertibine eýedir we her önümiň CE we ROHS şahadatnamasyna laýyk gelýändigine göz ýetirmek üçin azyndan 4 hil barlagy geçirilýär.

gurmak usuly

1. Açandan soň önüm lentasynyň gorag filmini ýyrtyň
2. Önümi çüýşäniň düýbüne goýuň we pugta berkidiň.
3. Sazy açyň, wyklýuçateli işlediň we halaýan yşyklandyryş re modeimini saýlaň.

Guty ölçeg maglumatlary

Haryt gaplamasy: OPP halta garaşsyz gaplama
Daşarky guty gaplamasy: gasynlanan kagyz gaplamasynyň 3 gatlagy
Önümiň çaknyşmagyndan we çyzylmalaryndan gaça duruň

Ulanyjynyň pikirleri

Myhmanyň ady Fransiýanyň Provence şäherinden Kakao Winsente, satyn almagyň wagty 2022-nji ýylyň 16-njy fewraly. Jenap Kakoilo Winsente ýerli sebitde örän mylaýym we abraýly adam.Barda ýerli bar işleýän kakasynyň neslinden başlap, 20 ýyl bäri iş alyp barýan jenap Kakao Winsenteniň nesline çenli.Haçan-da gün ýaşanda, gün ýaşýan gün şöhlesi meýdanlardaky lawanda ýaýraýar.Günüň dowamynda işlän ýaşaýjylar üç we iki topar bolup, jenap Kakao Winsentiň baryna gelip, bir stakan viski sargyt ederler we günüň gyzykly zatlaryny gürrüň bererler..
Bir gün işleýän barda birden elektrik togy kesildi we tutuş şäher dymdy.Adamlar gaharly öýlerine gitmeli boldular.Bu birden ümsüm märekeden eşidildi: Diňe şerap çüýşäm ýalpyldaýardy., şonuň üçin indi burnuma düşmekden gorkmaly däl, hemmeler güldi.Emma akylly jenap Kakoilo Winsente bir pikir bardy - näme üçin viskimi lampa salmaň.Derrew jenap Kakoilo Winsente çüýşäniň düýbüne laýyk gelýän yşyklandyryjy çyrany gözläp başlady, sebäbi hiç kim muny eşitmedi we jenap Kakoilo Winsente näme etmek isleýändigini düşünmedi.
Jenap Kakoilo Winsente biziň bilen duşuşýança, aragatnaşygyň ilkinji pursatyndan başlap birek-biregiň pikirlerine gaty rahatlyk bilen düşünýärdik.Jenap Kakoilo Winsenteniň gözleýän ýagty çyrasy, biziň öňdebaryjy önümimizdir.Jenap Kakoilo Winsenteniň pikirlerini we tekliplerimizi gaty gowy birleşdirdik.Mysal suratlaryny jenap Kakoilo Winsente iberenimizde, ol buýruk bermek kararyna geldi we gysga wagtda Fransiýa ibereris diýip umyt etdi.Şondan bäri jenap Kakoilo Winsente bilen gowy hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny ýola goýduk.

6
7
8
9
10
11

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň