Dürli yşyklandyryş reesimlerinde işleýän garaňky gijeki ýagty howpsuzlyk belgisi partiýa sporty, adaty goltuklary goldaýar

Gysga düşündiriş:

Önümiň ölçegi : 35 * 4 * 0,5 sm

Logotipiň ululygy: Önümiň ähli görnüşini özleşdirip bolýar

Material: poliester

Reňk: Gyzyl.Greenaşyl.Gök.Sary.Mämişi.Gülgüne.Ak.

Logotip çap etmek: kabul ederlikli

Batareýa: 1 * CR2032

Önümiň agramy : 0.03kg

Üznüksiz iş wagty : 30H

Arza ýerleri: Barlar 、 Partiýa 、 Sportly

Mysal : Mugt


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Wideo

Spesifikasiýa parametrleri

Önümiň ady: LED goltuk
Önümiň ululygy : 35 * 4 * 0,5 sm
Material: Poliester
Batareýa: 1 * CR2032
Önümiň agramy : 0.03KG
Reňk: Gyzyl.Greenaşyl.Gök.Sary.Mämişi.Gülgüne.Ak
Üznüksiz iş wagty : 30H
Arza ýerleri: Barlar 、 Partiýa 、 Sportly
Mysal : Mugt
Logotipiň ululygy: Özbaşdaklaşdyrmagy goldaň
Dürli yşyklandyryş reesimleri bilen işleýän garaňky gijeki ýagtylyk belgisi partiýa sporty, adaty goltuklary goldaýar (4)
Dürli yşyklandyryş reesimleri bilen işleýän garaňky gijeki ýagty howpsuzlyk belgisi partiýa sporty, adaty goltuklary goldaýar (3)

Aýratynlykly ulanmak

LED yşyk bilen bilege ýa-da goluň üstünde geýip bolýar.Irden ýa-da agşam ylganyňyzda gaty howpsuz.Dürli reňklere görä klassifikasiýa şahsyýeti netijeli kesgitläp biler.

Ulanyş senarisi

Oturylyşyklar, toýlar, barlar we ş.m. ýaly köp adamly ýerlerde reňk çaltlyk bilen kesgitlenip bilner.Şol bir wagtyň özünde, açyk sport görnüşlerinde hem ulanylyp bilner.Lightagtylyk goýberip, ýoldaşlaryňyz sizi tiz tapyp bilerler.

11
22

Material stil

Bu material berklik we çydamlylyk, oňat çeýeligi, deformasiýa aňsat däl, poslama garşylyk, izolýasiýa, çişlik, aňsat ýuwmak we çalt guratmak we ş.m. aýratynlyklaryna eýedir we adamlar tarapyndan gowy görülýär.

Önümçilik prosesi

Örän kämillik bilen çap etmek işini - ýüpek ekrany ulanýar.Bu çaphana tehnologiýasy ýüpek önümleriniň üstünde giňden ulanylýar.Iň uly aýratynlyk, bahanyň pes bolmagy, çap etmegiň täsiri gowy we gaty durnukly.Hiç hili ýalňyşsyz logotipiňizi mümkin boldugyça şekillendiriň

Hil barlagy

Önümiň önümçilik prosesi, her önümiň önümçilik döwründe azyndan 4 gezek barlagdan geçirilmegini üpjün etmek üçin berk dolandyryş tertibine eýedir.Her önümiň CE we ROHS kepillendirilendigine göz ýetiriň

Batareýanyň modeli

1 * CR2032 görnüşli batareýany ulanyp, ähli önüm ýagtylyk çykarmak üçin LED lampa monjuklaryny ulanýar, bir batareýa 24 sagat ýagtylygy kepillendirip biler, batareýany çalyşmak aňsat, gaýtadan işlenip bilner.

MOQ: Önümiň bahasy gaty pes bolansoň, MOQ 100 PCS.

Berlen senesi

Önümiň önümçiligi tamamlanandan soň, mümkin boldugyça gysga wagtda ulanyp boljakdygyňyzy üpjün etmek üçin mümkin boldugyça gysga wagtda ibereris.Adatça 5-15 günüň içinde, aýratyn talaplaryňyz bar bolsa, sargyt beren wagtyňyz bize düşündirip bilersiňiz.

Gurnama ulanyň

1. izolýasiýa sahypasyny aýryň.
2. gözegçilik wyklýuçateli.
3. bilekde ýa-da golda dakylýar.

Berlen senesi

Önümiň önümçiligi tamamlanandan soň, mümkin boldugyça gysga wagtda ulanyp boljakdygyňyzy üpjün etmek üçin mümkin boldugyça gysga wagtda ibereris.Adatça 5-15 günüň içinde, aýratyn talaplaryňyz bar bolsa, sargyt beren wagtyňyz bize düşündirip bilersiňiz.

Mysal

Bu önüme has giňişleýin düşünmegiňizi üpjün etmek üçin size bir ýa-da birnäçe nusga mugt berip bileris.

Guty ölçeg maglumatlary

Ulag wagtynda çaknyşmazlyk we zeper ýetmezligi üçin her önüm aýratynlykda OPP lentasy bilen gaplanýar.Gaplaýyş kartony üç gatly gasynlanan kartondan ýasalýar, uzak wagtlap ulanylmagy sebäpli önüme zeper ýetmezlik üçin güýçli we çydamly.
Gutynyň ölçeg ölçegi: 30 * 29 * 32 sm, bir önümiň agramy: 0.03kg, FCL mukdary: 200, gutynyň agramy: 6kg

Ulanyjynyň pikirleri

Hanym Margaret Skaleti ABŞ-nyň Kanzas şäherinde ýaşaýar we ýerli şäherde meşhur höwesjeň.Onuň guramasy bilen töwerekdäki goňşular her hepde yzygiderli ylgaýarlar.Hanym kem-kemden Margaret Skaletiniň täsiri astynda hemmeler durmuşyň bir bölegine öwrüldi.Aöne gijeki ylgaw wagtynda, şol wagt çyralar garaňky bolansoň, birnäçe ylgaýjy ýoluň gyrasyndaky uly agaç bilen çaknyşdy.Bu mesele hanym Margaret Skaletini gaty aladalandyrdy.Gije ylgaýarka hemmeleri howpsuz saklamagyň ýoly barmy?Birnäçe gözlegden soň, hanym Margaret Skaletti gözümiziň goltugyna göz aýlady.Arzan, çydamly we iň esasysy suw geçirmeýänligi sebäpli, howpsuzlygy üpjün etmek üçin islendik gurşawda ulanylyp bilner.

dizaýn11
dizaýn12
dizaýn13
dizaýn14

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Önüm kategoriýalary