Öndürijiler arzanladyş bar gijeki klubyň diametri 5 sm ýörite baha çüýşe atmosfera çyrasynyň spesifikasiýa nyşany, täze suw geçirmeýän gämi duralgasy

Gysga düşündiriş:

Ölçegi: 5.2 * 5.2 * 2 sm

Material: ABS

Reňk: Gyzyl.Greenaşyl.Gök.Sary.Mämişi.Gülgüne.Ak.

Logotip çap: kabul ederlikli

Batareýa: 2 * CR2032

önümiň agramy : 0.03kg

Üznüksiz iş wagty : 48H


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Wideo

Spesifikasiýa parametrleri

Haryt ady

Gämi duralgasy

Ölçegi

5.2 * 5.2 * 2 sm

Material

ABS

Reňk

Red.Green.Blue.Yellow.Orange.Pink.White

Logotip çap etmek

Kabul ederlikli

Batareýa

2 * CR2032

Agram öndüriň

0.03kg

Abs coaster

Aýratynlykly ulanmak

Bu önüm çyra we batareýa sebäp bolany üçin, dolandyryş wyklýuçateli ýagtylyk çykaryp biler.Garaňky barda we partiýa gurşawynda bu önümi çüýşäniň düýbüne gurnamak we wyklýuçateliň işlemegi şampan we piwo duýgusyny öçürip biler.Tutuş partiýanyň atmosferasyny has ajaýyp we ajaýyp ediň.

LOGOÖnümiň düýbünde logotip çap etmek üçin ýörite ýer bar.Oturylyşyga gatnaşýan ähli dostlaryňyz görer ýaly, halaýan nagyşlaryňyzy we söwda bellikleriňizi çap edip bilersiňiz.Logotipi mahabatlandyrýan wagtyňyz, partiýaňyzy başgaça ediň.

Logotipiň ululygyL5.2CM; W: 5.2CM

Ulanyş senarisi

Bu önümiň köp sanly amaly bar.Barlarda, oturylyşyklarda we doglan günlerde ulanylyp bilner.Gowy şerap we içgileri dadyp göreniňizde, sizi has bagtly duýýar.

LED stiker53
LED stiker56

Önümçilik prosesi

Örän kämillik bilen çap etmek işini - pad çap etmegi kabul edýär.Bu çap tehnologiýasynyň iň uly aýratynlygy arzan bahadan, gowy çap etmek effekti we gaty durnukly.Logotipiňizi hiç hili ýalňyşsyz görkezip biler

Hil barlagy

Önümiň önümçilik we önümçilik prosesi, her önümiň CE we ROHS şahadatnamasyna laýyk gelmegini üpjün etmek üçin berk dolandyryş tertibine eýedir

Batareýanyň modeli

CR2032 batareýa * 2, uly göwrümli, kiçi göwrümli we arzan bahaly.Önümiň elektrik üpjünçiligini üpjün ediň.

Batareýanyň modeli

Batareýa gurlup, batareýanyň ömri 72 sagada çenli bolup biler, bu bolsa oturylyşyklarda ajaýyp öndürijiligi doly kepillendirýär.Başyndan ahyryna çenli her kim LED çyrasyna çümsün.

Gurnama ulanyň

1. LED kubogynyň stikeriniň üstündäki gorag kagyzy ýyrtyň.2. Çüýşäniň düýbüne ýakyn we wyklýuçateli açyň.3. inagty ýygylygy sazlamak üçin düwmä basyň.

Berlen senesi

Önümleri gysga wagtda ulanyp biljekdigiňize göz ýetirmek üçin önümleri önümçilikden soň gysga wagtda ibereris.Adatça 5-15 günüň içinde.

nusga

Bu önüme has giňişleýin düşünmegiňizi üpjün etmek üçin size bir ýa-da birnäçe nusga mugt berip bileris.

Guty ölçeg maglumatlary

Önümçilikden soň, önümleriň arasyndaky çaknyşyklar sebäpli döreýän çyzgylardan gaça durmak üçin önümleri aýratyn gaplamak üçin kartonlary ulanýarys, her gaplama gutusy 250 önüm saklap bilýär we gaplaýyş kartonlary berk we çydamly üç gatly gasynlanan kartonlardan ýasalýar. önümlere uzak aralykdan bökmekden gaça duruň.zeper ýetirmegine sebäp bolýar.
Gutynyň ölçeg ölçegi: 30 * 29 * 32 sm, bir önümiň agramy: 0.03kg, gutynyň agramy: 7.5kg

Ulanyjynyň pikirleri

Bu, ABŞ-dan gelen jenap don trowelliň tejribe pikiridir
Jenap don trowell 2022-nji ýylyň 9-njy martynda kompaniýamyz tarapyndan öndürilen LED rolikli gämi satyn aldy. Günorta Karolinada restoran işleýär.Esasy önümleri biftek we şampan.2022-nji ýylyň 5-nji martynda önümiň anyk öndürijiligine düşünmek üçin bize maglumat iberiň.Aragatnaşykdan soň, 28-nji martda olaryň dükanynyň ikinji ýyl dönümini belländigini we köp dostlary bankete çagyrandygyny bildik.Atmosferany gowulaşdyrmak üçin önümlerimizi saýladyk.Don trowell baýramçylygy has özboluşly edýän iki ýyllyk ýubileýini çap etmek isleýär.Jenap don trowelliň býudjetine doly düşünenimizden soň, satyjymyz bu ABS rolikini maslahat berdi.Çap edilen nagşy alanymyzdan soň, diňe bir gün nusgalar taýýarladyk we suratlar görnüşinde don trowel bilen tassykladyk.Don trowell reaksiýamyzyň tizligini we hilini öwdi, sebäbi suratdaky nusga edil onuň isleýşi ýalydy.Don trowell derrew 1000 önüm satyn almak kararyna geldi.Eltip bermegi 14-nji martda tamamladyk we 10 günlük ulagdan soň 24-nji martda jenap don trowelliň rezidensiýasyna eltdik.Jenap don trowell önümçiligimiziň tizligine we hiline geň galdy.Baýramçylykdan soň, günüň suratlaryny biziň bilen paýlaşmak üçin başlangyç etdi we önümlerimize we işgärlerimize ýene-de bir gezek minnetdarlyk bildirdi.Üçünji ýubileýde we beýleki uly festiwallarda biziň bilen hyzmatdaşlygy dowam etdireris diýip umyt edýäris.

dizaýn9
dizaýn10

dizaýn11

dizaýn12

dizaýn13

dizaýn14


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň