Täze L145mmW20mm ululygy sazlanyp bilinýän goldaw nyşany, ýörite toý bar konsert atmosfera bilezigi ksiloband

Gysga düşündiriş:

Önümiň ululygy : L: 145mm W: 20mm H: 5mm

logotipiň ululygy: L: 30mm, W: 20mm

Uzakdan dolandyryş aralygy: takmynan 800M

Material: Neýlon + Plastiki

Reňk: Ak

Logotip çap: kabul ederlikli

Batareýa: 2 * CR2032

önümiň agramy : 0.03kg

Üznüksiz iş wagty : 48H

Arza ýerleri: barlar 、 toý 、 oturylyşygy
Mysal : Mugt eltip bermek


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Wideo

Spesifikasiýa parametrleri

Haryt ady LED uzakdan dolandyryş ksiloband
Önümiň ululygy L: 145mm W: 20mm H: 5mm
logotipiň ululygy L: 30mm, W: 20mm
Uzakdan dolandyryş aralygy: Takmynan 800M
Material Neýlon + plastmassa
Reňk Ak
Logotip çap etmek Kabul ederlikli
Batareýa 2 * CR2032
önümiň agramy 0.03kg
Üznüksiz iş wagty 48H
Arza ýerleri Barlar ding Toý 、 oturylyşyk
Mysal : Mugt eltip bermek
1 (1)
1 (2)

Aýratynlykly ulanmak

Bu 8 zona çenli kesgitlenip bilinýän LED uzakdan dolandyrylýan bilezik, her zona aýratynlykda ýakylyp we dolandyryşa görä ýalpyldawuk bolup biler.Esasan barlarda, oturylyşyklarda, konsertlerde we beýleki ýerlerde ulanylýan atmosferany has gowy tapawutlandyryp biler

Ulanyş senarisi

Çäklendirilmedik ýer ulanylyşy, atmosferany has bagtly etmek üçin zerur bolsa, size zerur.

Silikon uzakdan dolandyrmak br4
Silikon uzakdan dolandyrmak br2

Material stil

Gurşunly ksilobandyň bilek bölegi neýlondan ýasalýar.Iň uly artykmaçlygy, suw geçirmeýän we çydamly bolmagydyr.Dört sany ýokary ýagtylyk çyra monjuklary bilen enjamlaşdyrylandyr.
Gurulýan agaç zolagyň orta bölegi ýeňil we arzan plastmassa.Iki pozisiýany hem logo çap etmek bilen tertipläp bolýar.

Önümçilik prosesi

Gurnalan ksiloband bilek zolagynyň çap edilmegi, howpsuz, berk we solmaýan ýüpek ekran tehnologiýasyny kabul edýär.
Gurnalan ksilobandyň orta böleginiň çap edilmegi, arzan bahasy, açyk reňki we ýalňyşlygy bolmadyk pad çap etmek tehnologiýasyny kabul edýär.
Çap etmegiň usulyny müşderiniň çap nyşanynyň ýagdaýyna görä tertipläň.

Hil barlagy

Bizde CE we ROHS şahadatnamasy bar we önümleriň hilini üpjün etmek üçin önümler azyndan dört gezek synag edilýär.

Batareýanyň modeli

2 * CR2032 batareýalaryny ulanyp, uly göwrümli, kiçi göwrümli we arzan bahaly aýratynlyklara eýe.Önümiň üznüksiz elektrik üpjünçiligini üpjün ediň.

Ulanyş wagty 48 sagada ýetip biler, partiýanyň täsirini doly kepillendirer.

Berlen senesi

Önümiň önümçiligi tamamlanandan soň, mümkin boldugyça gysga wagtda ulanyp boljakdygyňyzy üpjün etmek üçin mümkin boldugyça gysga wagtda ibereris.Adatça 5-15 günüň içinde, aýratyn talaplaryňyz bar bolsa, sargyt beren wagtyňyz bize düşündirip bilersiňiz.

Gurnama ulanyň

1. Bilek zolagynyň izolýasiýa sahypasyny aýyryň we sebit ýa-da topar boýunça belläň.

2. Dolandyryjy guruň we antennany birikdiriň.

3. Uzakdan dolandyryşy dolandyryň, bilezigiň reňki buýruga görä üýtgär

Guty ölçeg maglumatlary

Bilezigi şol bir ýere plastik halta salyp, iňlis dilinde bellik edýäris.Gaplaýyş kartony üç gatly gasynlanan kartondan ýasalýar, daşalýan mahaly önüme zeper ýetmezlik üçin güýçli we çydamly.
Gutynyň ölçeg ölçegi: 30 * 29 * 32 sm, ýeke önümiň agramy: 0.03kg, FCL mukdary: 400, gutynyň agramy: 12kg

Ulanyjynyň pikirleri

Meksikaly jenap Bernardo Gonzalez bu önümi 2022-nji ýylyň 11-nji ýanwarynda satyn aldy. Ol bize: "Bu bilezigi gaty gowy görýärin, sebäbi meniň adym we nagşym bolup biler we bu önümi toýum, toý üçin ulanmagy meýilleşdirýärin her kimiň ömürboýy ýadyna düşer ".Köp çekeleşikden soň, ahyrsoňy gelniň we ýigidiň adyny neýlon bilezikde we "ýürek" nagşyny "plastik tagtada" çap etmegi makul bildik.Jenap Bernardo Gonzalez: "Uzakdan dolandyrmak arkaly dolandyrylýan her bir dostuň bilezigi başga reňkde bolsun, hemmeler gaty begenmeli!"

Mysal

Uzakdan dolandyryş satyn almak has gowudyr, ýogsam dogry işlemezligi şerti bilen size bir ýa-da birnäçe nusga mugt berip bileris.

1 (1)
1 (2)
1 (3)
1 (4)

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň