Zawod gönüden-göni satuw bar gijeki klub gyzgyn satuw önümi, adaty suw geçirmeýän görnüşli ýagtylyk çykýan atmosfera çüýşäniň çyrasy

Gysga düşündiriş:

Ölçegi: 5.2 * 5.2 * 2 sm

Material: abs

Reňk: Gyzyl.Greenaşyl.Gök.Sary.Mämişi.Gülgüne.Ak.

Logotip çap: kabul ederlikli

Batareýa: 2 * CR2032

önümiň agramy : 0.03kg

Üznüksiz iş wagty : 48H


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Wideo

Gysga giriş

Haryt ady

ýolbaşçylyk etdi

Ölçegi

5.2 * 5.2 * 2 sm

Material

abs

Reňk

Gyzyl.Greenaşyl.Gök.Sary.Mämişi.Gülgüne .Ak.

Logotip çap etmek

Kabul ederlikli

Batareýa

2 * CR2032

önümiň agramy

0.03kg

LED stiker2
LED stiker4

Aýratynlykly ulanmak

Barlar we beýleki güýmenje ýerleri üçin ýörite döredilip, sahnanyň atmosferasy iň ýokary derejä ýeter.Kiçijik we nepis gurşunly stiker, stikeri ýyrtyň, çakyr çüýşesiniň düýbüne ýelmäň we ähli çakyr çüýşesini ýagtylandyrmak üçin wyklýuçateli işlediň.Ululygyny, nyşanyny we görnüşini özleşdirmegi goldaň.

Ulanyş senarisi

Onsuz oturylyşyk edip bolmaz.Bu önümiň sahypa we daşky gurşaw üçin talaplary ýok.Sahnanyň atmosferasynyň geň galdyryjy we ajaýyp bolmagyny isleseňiz, bu önüm hökman size başga bir duýgy berer.

asdsadasd8
asdsadasd9

Material stil

Brandhli marka arzan, ekologiýa taýdan arassa, ýeňil we çydamly ABS materialyndan ýasaldy.Çap edilen nyşany saklamak aňsat we solmaýar.

Önümçilik prosesi

Örän kämillik bilen çap etmek işini - pad çap etmegi kabul edýär.Bu çap tehnologiýasynyň iň uly aýratynlygy arzan bahadan, gowy çap etmek effekti we gaty durnukly.Logotipiňizi hiç hili ýalňyşsyz görkezip biler.

Eltip bermegiň wagty

Önümiň önümçiligi tamamlanandan soň, mümkin boldugyça gysga wagtda ulanyp boljakdygyňyzy üpjün etmek üçin mümkin boldugyça gysga wagtda ibereris.Adatça 5-15 günüň içinde, aýratyn talaplaryňyz bar bolsa, sargyt beren wagtyňyz bize düşündirip bilersiňiz.

Batareýanyň modeli

2 * CR2032 bilen enjamlaşdyrylan batareýanyň ömri 48 sagada ýetip biler, bu bolsa oturylyşyklarda ajaýyp öndürijiligi doly kepillendirýär.Başyndan ahyryna çenli her kim LED çyrasyna çümsün.

Hil barlagy

Önümleriň önümçilik we önümçilik prosesi berk dolandyryş tertibine eýedir we her önümiň CE we ROHS şahadatnamasyna laýyk gelýändigine göz ýetirmek üçin azyndan 4 hil barlagy geçirilýär.

Gurnama usuly

1. Açandan soň önüm lentasynyň gorag filmini ýyrtyň
2. Önümi çakyr çüýşesiniň düýbüne goýuň we ony berk düzüň.
3. Halaýan yşyklandyryş re modeimiňizi saýlamak üçin wyklýuçateli işlediň.

Guty ölçeg maglumatlary

Haryt gaplamasy: OPP halta garaşsyz gaplama
Daşarky guty gaplamasy: gasynlanan kagyz gaplamasynyň 3 gatlagy
Önümiň çaknyşmagyndan we çyzylmalaryndan gaça duruň

Ulanyjynyň pikirleri

Bu jenap Fernando Meksikanyň beren jogaby.
2022-nji ýylyň 15-nji maýynda jenap Fernandodan hat aldyk.Önümleri toý ýubileýinde ulanmagy meýilleşdirýär we önümlerde öz we gelniniň atlarynyň bolmagyny isleýär.Jenap Fernandonyň zerurlyklaryna düşünenimizden soň, önümiň bahasyny we ulanylyşyny jikme-jik hödürledik.Jenap Fernando gaty kanagatlandy we 2-nji iýunda geline uly garaşylmadyk sowgat berdi.

LED stiker53
LED stiker56
dizaýn9
dizaýn10

dizaýn11

dizaýn12

dizaýn13

dizaýn14


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň