Zawod gönüden-göni satuw täze bar gijeki klub ýörite atmosfera çüýşesi çyra goldawy adaty stiker

Gysga düşündiriş:

Ölçegi: 6 * 6 * 0,3 sm

Material: EVA

Reňk: Gyzyl.Greenaşyl.Gök.Sary.Mämişi.Gülgüne.Ak.

Logotip çap: kabul ederlikli

Batareýa: 2 * CR1220

önümiň agramy : 0.03kg

Üznüksiz iş wagty : 48H

Arza ýerleri: barlar 、 toý 、 oturylyşygy
Mysal : Mugt eltip bermek


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Wideo

Gysga giriş

önümiň ady Etiketka
Ölçegi 6 * 6 * 0,3 sm
Material EVA
Batareýa 2 * CR1220
iş wagty 48H
agramy 0.04kg
reňk gyzyl, ak, gök, ýaşyl, gülgüne, sary
nyşany özleşdirmek goldaw
Arza ýeri bar, toý, oturylyşyk
Dolandyryş usuly Çalt ýalpyldawuk - haýal ýalpyldaýar - elmydama ýakylýar
asdadsad1
asdadsad2

Aýratynlykly ulanmak

Barlar ýaly güýmenje ýerleri üçin ýörite döredilip, sahnanyň atmosferasy iň ýokary derejä ýeter.Etiketkany ýyrtyň, çakyr çüýşesiniň düýbüne ýapyň we tutuş çakyr çüýşesini başgaça görmek üçin wyklýuçateli işlediň.Ululygyny, nyşanyny we görnüşini özleşdirmegi goldaň.

Ulanyş senarisi

Onsuz oturylyşyk atyp bolmaz.Bu önüm içerde ýa-da açyk meýdanda peýda bolup biler we onuň aýratynlyklary partiýaňyzy aýratyn eder.

2
4

Material stil

EVA materialyndan ýasalan, arzan, ekologiýa taýdan arassa, ýeňil we çydamly.Çap edilen nyşany saklamak aňsat we öçmez.Kanagatlanýança mugt nusgalar bereris.

Önümçilik prosesi

Pad çap etmek tehnologiýasyny ulanýar.Bu çap tehnologiýasynyň iň uly aýratynlygy, arzan bahasy, arzan bahasy we durnukly täsiri.Hiç hili ýalňyşsyz logotipiňizi doly derejede görkezýär.

Eltip bermegiň wagty

Adatça önüm 5-15 günüň içinde iberiler.Specialörite talaplaryňyz bar bolsa, sargyt beren wagtyňyz bize düşündirip bilersiňiz.

Batareýanyň modeli

2 * CR1220 bilen enjamlaşdyrylan batareýanyň ömri 48 sagada ýetip biler, bu bolsa oturylyşyklarda ajaýyp öndürijiligi doly kepillendirýär.Hemmesini başdan ahyryna çenli LED yşyklandyryşyna çümdüriň.

Hil barlagy

Önümleriň önümçilik we önümçilik prosesi berk dolandyryş tertibine eýedir we her önümiň CE we ROHS şahadatnamasyna laýyk gelýändigine göz ýetirmek üçin azyndan 4 hil barlagy geçirilýär.

Gurnama usuly

1. Açandan soň, önüm lentasynyň gorag filmini ýyrtyň
2. Önümi çüýşäniň düýbüne goýuň we pugta berkidiň.
3. Halaýan ýalpyldawuk re modeimi saýlamak üçin wyklýuçateli işlediň.

Zawodda göni satuw täze bar

Guty ölçeg maglumatlary

Haryt gaplamasy: OPP halta garaşsyz gaplama
Daşarky guty gaplamasy: gasynlanan kagyz gaplamasynyň 3 gatlagy
Önümiň çaknyşmagyndan we çyzylmalaryndan gaça duruň

Ulanyjynyň pikirleri

Bu, Albaniýaly jenap Faganyň beren jogaby
Jenap Fagan, Albaniýada işewürligiň pese gaçýan ýerine bar.Bar biznesini nädip has gowulaşdyrmak barada oýlanýar.Şu ýylyň maý aýyna çenli bir dosty ony barda ulanyp boljakdygyny ýa-da ýokdugyny bilmek üçin daşary ýurtdan önüm iberdi.Önümiň ady - ýazylan stiker.Önümi çüýşäniň düýbüne ýapyşmak we wyklýuçateliň birbada süýşürilmegi çüýşäniň tutuşlygyna başgaça öwüşgin çaýýar, jenap Faganyň aýdyşy ýaly.Jenap Fagan dostumyzdan habarlaşmak üçin maglumatlary tapdy we birlik bahasyny, LOGO-ny we gowşuryş senesini tassyklady.Thehli işler tertipli geçirildi.
Jenap Faganyň barlary indi ýerli derejede tanalýar.Önümlerimiz üçin örän minnetdar.Täze önüm bar bolsa, oňa habar berilmelidigini aýtdy.

asdadsad7
asdadsad8
asdadsad9
asdadsad10
asdadsad11
asdadsad12

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Önüm kategoriýalary