Täze zawod mahabat zolagy toý oturylyşygy döredijilik şahsyýeti fleş lanard goldaw adaty lanard

Gysga düşündiriş:

Önümiň ululygy: 50 * 2 sm

Material: Neýlon

Reňk: Gyzyl.Ak, sary, gülgüne, ýaşyl, gök, gara, gyzyl

Logotipiň ululygy : 1.5 * 1,5 sm

Logotip çap: kabul ederlikli

Batareýa: 2 * CR2032 modeli

önümiň agramy : 0.03kg

Mugt nusgalar : Mugt


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Wideo

Spesifikasiýa parametrleri

önümiň ady Led
Ölçegi 50 * 2 sm
Material Neýlon
Batareýa 2 * CR2032
iş wagty 48H
agramy 0.03kg
reňk Gyzyl, ak, gök, ýaşyl, gülgüne, sary
nyşany özleşdirmek Goldaw
Arza ýeri Bar, toý, oturylyşyk,
Dolandyryş usuly Çalt ýalpyldawuk - haýal ýalpyldaýar - elmydama ýakylýar
1 ýiçuli-1

Aýratynlyklar

Bu önüm 2 * CR2032 görnüşli batareýalar we gurlan LED yşyk zolagy bilen enjamlaşdyrylandyr.Dolandyryş wyklýuçateliniň ýagtylygyň we çyranyň täsiri bar.Esasan şahsy oturylyşyklar, ýygnaklar, ýygnaklar we şahsyýeti talap edýän beýleki ýerler üçin ulanylýar.
LOGO ny Neýlon çyzyklarynyň tutuş meýdany, kompaniýanyň ady, nagşy, sanlary we beýleki nyşanlary ýaly LOGO bilen çap edilip bilner.

Ulanyş ssenariisi

Şahsyýet nyşanyny özboluşly etmek üçin barlarda, toýlarda, konferensiýalarda we dürli ýygnanýan ýerlerde ulanylyp bilner

5ýiçuli-2
2 ýiçuli

Material stil

Esasy material neýlon bolup, suw geçirmeýän, çydamly, zeper ýetirmek aňsat däl we bahasy birneme pes.

Önümçilik prosesi

"Çap çap" çap etmek prosesi kabul edildi, oňat çap etmek durnuklylygy we LOGO nagyşyny iň ýokary derejede dikeldip biler.

Eltip bermegiň wagty

Inagtylyk wagty 24 sagatdan gowrak, bu partiýalarda, konferensiýalarda we beýleki şertlerde adaty ulanylmagyny doly kepillendirýär.

Batareýanyň modeli

2 * CR 2032 görnüşli batareýalar, kiçi göwrümli, uly göwrümli yşyklandyryş wagtyny kepillendirip biler

Hil barlagy

Önümleriň önümçilik we önümçilik prosesi, her önümiň CE we ROHS şahadatnamasyna laýyk gelmegini üpjün etmek üçin berk dolandyryş tertibine eýedir

Berlen senesi

Önümleri gysga wagtda ulanyp biljekdigiňize göz ýetirmek üçin önümleri önümçilikden soň gysga wagtda ibereris.Adatça 5-15 günüň içinde.

Mysal

Bu önüme has giňişleýin düşünmegiňizi üpjün etmek üçin size bir ýa-da birnäçe nusga mugt berip bileris.

gurmak usuly

1. Garşy sumkany ýyrtyň

2. izolýasiýa sahypasyny aýryň

3. Dolandyryş wyklýuçateli

Guty ölçeg maglumatlary

Her önüm, OPP haltalarynda aýratyn gaplanýar, önümleriň arasyndaky çaknyşyklardan döreýän çyzgylardan gaça durup biler.Önümleri aýratyn gaplamak üçin kartonlary ulanýarys we her paketde 300 önüm saklanyp bilner.Gaplaýyş kartonlary önümiň zaýalanmagynyň öňüni almak üçin berk we çydamly üç gatly gasynlanan kartonlardan ýasalýar.uzak aralyga çakyşmak.zeper ýetirmegine sebäp bolýar.
Gutynyň ölçeg ölçegi: 30 * 29 * 32 sm, ýeke önümiň agramy: 0.03kg, gutynyň agramy: 9kg

Ulanyjynyň pikirleri

Iren hanym Norwegiýaly we 2022-nji ýylyň 4-nji martynda kompaniýamyzyň ýolbaşçylygyndaky neýlon lanardyny satyn aldy. Tanyşlygy betbagtçylykdan geldi.Onuň satyn alyş maglumatlary RFQ platformasynda gördük.Ol: "Olaryň kompaniýasy bir aýyň içinde uly maskarad oturylyşygy gurar. Her kimiň şahsyýetini tassyklamak üçin men birneme çyzyk satyn almak isleýärin" -diýdi.Satyn alma maglumatlary adaty bir çyzyk.Synag synanyşygy bilen, wideo we sitata sitatasyny Irene hanym iberdik, ýöne birnäçe gün bäri habar ýok.Hemmeler ýüz öwürenlerinde, birden Erin hanymdan buýruk aldym.Önümimizi görüp, derrew kompaniýa habar bereninde özüni geň duýdy.Netijede, kompaniýa ýagty çybygymyzy ulanmak we 1000 bölek satyn almak kararyna geldi.LOGO we beýleki jikme-jiklikleri tassyklandan soň derrew önümçilige başladyk we ahyrynda Irene hanym bilen sag-aman gowşurdyk.

4-2
6 (3)
3yichuli
7-2
dizaýn11
dizaýn12
dizaýn13
dizaýn14
dizaýn13

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň