Qualityokary hilli suw geçirmeýän super ýagty çyra monjuklary ostitirilen haýwanlaryň ýakasynyň öňüni almak üçin dürli reňk üýtgemeleri

Gysga düşündiriş:

Önümiň gaplanyş ululygy: 18.5 * 9 * 3 smerkin sazlap bolýar

Logotipiň ululygy2CM*1.5CM

Material: TPU

Reňk: Ak.

Logotip çap: kabul ederlikli

zarýad bermek tertibiUSB interfeýsi

önümiň agramy0.065kg

Üznüksiz iş wagty48H

Arza ýerleri: Içerki / açyk / garaňky meýdan
MysalMugt eltip bermek


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Wideo

Spesifikasiýa parametrleri

Haryt ady LED TPU ýakasy
Önümiň gaplanyş ululygy 18.5 * 9 * 3 sm
Logotipiň ululygy 2CM * 1.5CM
Material TPU
Reňk: Ak
Logotip çap etmek Kabul ederlikli
zarýad bermek tertibi USB interfeýsi
önümiň agramy 0.065kg
Üznüksiz iş wagty 48H
Arza ýerleri Oorapyk / açyk / garaňky meýdan
Mysal Mugt eltip bermek
4

Aýratynlykly ulanmak

Önüm haýwanyň boýnuna geýilýär we USB bilen zarýadlanýar.Öý haýwanlarynyň has işjeň we gijelerine işjeň bolanda tapmagyň aňsatdygyna göz ýetiriň.Şeýle hem, öý haýwanyňyzy geýeniňizden soň rahat duýmak üçin ululygyny kesip bilersiňiz.

Ulanyş senarisi

Açyk ýerlerde, öý haýwanlary LED ýakalaryny geýenden soň, kirpikler bilen bilelikde ulanylyp bilner.LED ýakalary ýalpyldaýandan soň, ýaşaýjylary kesgitlemekde we howpsuzlygyny goramakda gaty gowy rol oýnap biler.Öý haýwanlary özbaşdak hereket edensoň, olary tapmak aňsat.

2
5

Material stil

TPU + ABS materialdan ýasalan.TPU ýakasy öý haýwanlarynyň geýmegi üçin gaty ýumşak we amatly.ABS LOGO-ny ýakanyň birleşýän ýerinde, öý haýwanynyň ady, aragatnaşyk belgisi we ş.m. çap edip biler.

Önümçilik prosesi

Örän durnukly çap etmegiň hili, arzan bahasy, oňat täsiri, howpsuzlygy we daşky gurşawy goramak bilen pad çap etmek işini kabul ediň.

Berlen senesi

Önümleri gysga wagtda ulanyp biljekdigiňize göz ýetirmek üçin önümleri önümçilikden soň gysga wagtda ibereris.Adatça 5-15 günüň içinde.

Zarýad beriş tertibi

Ekologiýa taýdan arassa USB göni zarýad beriş re modeimini ulanyp, doly güýçden soň üznüksiz ulanmak wagty 24 sagatdan gowrak.Müňlerçe gezek gaýtadan ulanyp bolýar.

Hil barlagy

Önümleriň önümçilik we önümçilik prosesi, her önümiň CE we ROHS şahadatnamasyna laýyk gelmegini üpjün etmek üçin berk dolandyryş tertibine eýedir.

Gurnama ulanyň

1. Plastiki gaplama gutusyny aýryň.

2. Dogry ululykda kesiň.

3. Ony geýiň we yşyklandyryş tertibini sazlaň.

Mysal

Bu önüme has giňişleýin düşünmegiňizi üpjün etmek üçin size bir ýa-da birnäçe nusga mugt berip bileris.

Guty ölçeg maglumatlary

Önümçilikden soň, önümleriň çaknyşmagy netijesinde döreýän çyzgylardan gaça durmak üçin her önüm aýratynlykda guty gutusyna gaplanýar.Gaplaýyş kartony önümleriň uzak aralyga çakyşmagynyň öňüni almak üçin berk we çydamly üç gatly gasynlanan kartony kabul edýär.zeper ýetirmegine sebäp bolýar.

Ulanyjynyň pikirleri

Angliýaly jenap Leo bu ýüzügi 2022-nji ýylyň 31-nji ýanwarynda satyn aldy. San köp bolmasa-da, özi we öý haýwanlary bilen bu ýalpyldawuk oýnawaç hakykatdanam halaýandygyny görmek bolýar."Goňşular bu gören iň gowy ýakasy diýýärler, agşam bolsa gazonda iki sany kiçijik ýigidiň ylgaýandygyny görmek bolýar. Boýnundaky yşyklar älemgoşara meňzeýär. Bir gyzyl we bir ýaşyl satyn alýarys, gyzyl ýok Suratda. Olaryň biri gaty gödek bolansoň, ýaňy dişlenipdi. Ajaýyp, her gije howly bilen ýakasy bilen ylgaýarlar, howlynyň töwereginde aýlanmagyny görmegimiziň halamaýandygyny bilýärin, sebäbi bu gyzykly yşyk görkezişi . "


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň