Täze döredijilik bar toý dabarasyny kesgitlemek, adaty çalyşýan maýatnik lýardany goldaýar

Gysga düşündiriş:

Önümiň ululygy: 50 * 2 sm
Material: Neýlon
Reňk: Gyzyl.Ak, sary, gülgüne, ýaşyl, gök, gara, gyzyl
Logotipiň ululygy : 1.5 * 1,5 sm
Logotip çap: kabul ederlikli
Batareýa: 2 * CR2032 modeli
iş wagty: 48H
önümiň agramy : 0.03kg
Mugt nusgalar : Mugt
Arza: Bar, toý, oturylyşyk


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Wideo

Spesifikasiýa parametrleri

önümiň ady Led Lanyard
Ölçegi 50 * 2 sm
Material Neýlon
Batareýa 2 * CR2032
iş wagty 48H
agramy 0.03kg
reňk Gyzyl, ak, gök, ýaşyl, gülgüne, sary
nyşany özleşdirmek Goldaw
Arza ýeri Bar, toý, oturylyşyk,
Dolandyryş usuly Çalt ýalpyldawuk - haýal ýalpyldaýar - elmydama ýakylýar
2

Aýratynlykly ulanmak

Bu önüm 2 * CR2032 görnüşli batareýalar we gurlan LED yşyk çyrasy bilen enjamlaşdyrylandyr.Dolandyryş wyklýuçateliniň ýalpyldawuk we ýalpyldawuk funksiýasy bar.Esasan şahsy ýygnaklar, ýygnaklar, ýygnaklar we şahsyýeti talap edýän beýleki ýerler üçin ulanylýar.Çeňňekler bilen enjamlaşdyrylan maňlaýy islegiňize görä üýtgedip bilersiňiz, maýatnik sazlap bileris.

Logörite logotip: Neýlon çyzykly meýdançanyň hemmesini kompaniýanyň ady, nagşy, sanlary we beýleki nyşanlary ýaly LOGO bilen çap edip bolýar.

Material stil

Esasy material neýlon bolup, suw geçirmeýän, çydamly, zeper ýetirmek aňsat däl we bahasy birneme pes.

Önümçilik prosesi

Bu önüm üçin iki sany çap etmek prosesi bar: 1. küpek ekrany: neýlon web sahypasynyň üstünde çap etmek.Arassa, tebigy, reňk.2. Pad çap etmek: önümiň wyklýuçatelinde çap edilýär, çap etmegiň bahasy pes we logotipiň täsiri gowy.

Hil barlagy

Önümiň önümçilik we önümçilik prosesi, her önümiň CE we ROHS şahadatnamasyna laýyk gelmegini üpjün etmek üçin azyndan dört gözleg prosedurasynyň bardygyny üpjün etmek üçin berk dolandyryş tertibine eýedir.

Batareýanyň modeli

2 * CR 2032 görnüşli batareýalar, kiçi göwrümli we uly göwrümli, yşyklandyryş wagtyny kepillendirip biler we hadysada önümiň ajaýyp işlemegini üpjün edip biler

Berlen senesi

Inagtylyk wagty 48 sagatdan gowrak, bu oturylyşyklarda, konferensiýalarda we beýleki şertlerde adaty ulanylmagyny doly kepillendirýär.

Gurnama ulanyň

1. Garşy sumkany ýyrtyň

2. izolýasiýa sahypasyny aýryň

3. Dolandyryş wyklýuçateli

 

Berlen senesi :

Önümleri gysga wagtda ulanyp biljekdigiňize göz ýetirmek üçin önümleri önümçilikden soň gysga wagtda ibereris.Adatça 5-15 günüň içinde.

Mysal

Bu önüme has giňişleýin düşünmegiňizi üpjün etmek üçin size bir ýa-da birnäçe nusga mugt berip bileris.

Guty ölçeg maglumatlary

Her önüm, OPP haltalarynda aýratyn gaplanýar, önümleriň arasyndaky çaknyşyklardan döreýän çyzgylardan gaça durup biler.Önümleri aýratyn gaplamak üçin kartonlary ulanýarys we her paketde 300 önüm saklanyp bilner.Gaplaýyş kartonlary önümiň zaýalanmagynyň öňüni almak üçin berk we çydamly üç gatly gasynlanan kartonlardan ýasalýar.uzak aralyga çakyşmak.zeper ýetirmegine sebäp bolýar.
Gutynyň ölçeg ölçegi: 30 * 29 * 32 sm, ýeke önümiň agramy: 0.03kg, gutynyň agramy: 9kg

4-1
5

Ulanyjynyň pikirleri

Bu, Şwesiýanyň Stokgolm şäherinden Miss Emma tarapyndan berlen jogap.Miss Emma Stokgolmda uly medeni we güýmenje media kompaniýasynda işleýär.Kompaniýanyň esasy işi, halkara ýyldyz konsertlerini meýilleşdirmek, guramak we durmuşa geçirmek üçin ýerine ýetirijiler bilen hyzmatdaşlyk etmek, şol sanda halkara birinji derejeli super ýyldyzlar we bu pudaga ýaňy giren ýyldyzlar.Miss Emma sahna atmosferasynyň meýilleşdirilmegine jogapkärdir.

Şu ýylyň aprel aýynda Alibaba halkara wokzal platformasynda RFQ çykardy we konsertiň atmosferasyny gowulandyrmak üçin ähli gurallary sorady.Qualityokary hilli pikir bolsa, ony üns bilen öwrener.Önüm laýyk bolsa, sargyt goýmagy göz öňünde tutar.Almagy umyt edýän 20 döredijilik önümi bar.Döwrüň başynda bu çakylygy alanymyzda, oňa kän bir ähmiýet bermedik, sebäbi Miss Emma zerur zat gaty umumydy, şonuň üçin goýberilişinden birnäçe gün öň alan jogabymyz gaty güýçli däldi.

Miss Emma-a iberen sitatamyz, bagtyňyzy synap görmek we Miss Emma-nyň haýyşy boýunça önüm suratlaryny, wideolary, bahalary, gowşuryş siklini we beýleki maglumatlary bermekdir.Biziň maslahat berýän önümimiz bolsa bu gurşunly çyzyk.

Duýdansyz, birnäçe günden soň Miss Emma hakykatdanam bize aýratyn derňew iberdi we bu önümiň materiallary, çap ediş nyşany we beýleki jikme-jiklikler barada has köp zat öwrendi.Bu gezek begeneliň.

Birnäçe gezek aragatnaşykdan soň, Miss Emma ahyrsoňy bu önümi satyn alyş çägine goşmak kararyna geldi we mukdary 5000.Nextanyndaky surat iň soňky wersiýa.Miss Emma işgärlerimiziň sabyrlylygyna we ussatlygyna ýokary baha berdi.

26 {Z [B [R6ZZ ~ 98IQ] [Q4N] G.
6 (3)
) 4E6 @ 0 $ PKQ @ HF1PC1B $ II @ H.
77
8
9
10
11

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň