7-nji synp Suw geçirmeýän haýwan ýakasynyň sazlanylýan ululygy Gijeki yşyklandyryş USB zarýad beriş tertibi LED ýakasyny gaýtalap ulanyň

Gysga düşündiriş:

Bukjanyň ölçegleri : L : 28CM; W: 13CM; H: 4CM

Logotipiň ululygy : 2CM * 1.5CM

Material: Neýlon

Reňki: Gyzyl, Sary, Gök, Greenaşyl, Gülgüne

Logotip çap: kabul ederlikli

zarýad beriş tertibi : USB interfeýsi

önümiň agramy : 0.06kg

Üznüksiz iş wagty : 48H

Arza ýerleri: Içerki / açyk / garaňky meýdan
Mysal : Mugt eltip bermek


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Wideo

Spesifikasiýa parametrleri

Haryt ady LED neýlon ýakasy
Bukjanyň ölçegleri : L : 28CM; W: 13CM; H: 4CM
Logotipiň ululygy : 2CM * 1.5CM
Material: Neýlon
Reňk: Gyzyl, sary, gök, ýaşyl, gülgüne
Logotip çap: Kabul ederlikli
zarýad beriş tertibi : USB interfeýsi
önümiň agramy : 0.06kg
Üznüksiz iş wagty : 48H
Arza ýerleri: Oorapyk / açyk / garaňky meýdan
Mysal : Mugt eltip bermek
1 (2)
2

Aýratynlykly ulanmak

Täze neýlon suw geçirmeýän ýakasy, iň uly aýratynlygy, daşky gurşaw çäklendirmesiz 7 suw geçirmeýän ýere ýetip biler.Howpsuz we ekologiýa taýdan arassa aýlawda güýçlendirilip bilner.

Ulanyş senarisi

Islendik ýeri we daşky gurşawy tapawutlandyrmagyň hajaty ýok, sebäbi onuň suw geçirmeýän funksiýasy bar, şonuň üçin ýagyşly günlerde-de hiç hili çäklendirmesiz ulanylyp bilner, bu gaty amatly.

3
4

Material stil

Neýlon materialdan ýasalan bu material güýçli, çydamly, uzak möhletli ulanylýar, öý haýwanlarynyň dişlemeginden gorkmaýar we 7-nji derejeli suw geçirmeýän täsirine ýetip biler.Bahasy pes we ortaça maşgala muny kabul edip biler.

Önümçilik prosesi

Pad çap etmegi we ýüpek ekrany çap etmek re supportimini goldaň, logotip boýunça çap ediň.Howpsuz we ekologiýa taýdan arassa, üýtgeşik ys ýok, ony öý haýwanlaryna geýmek oňaýsyz täsir etmez.Haýwanlaryň ady we aragatnaşyk belgisi hem doly çap edilip bilner we düşnüksiz ýer ýok.

Berlen senesi

Önümleri gysga wagtda ulanyp biljekdigiňize göz ýetirmek üçin önümleri önümçilikden soň gysga wagtda ibereris.Adatça 5-15 günüň içinde.

zarýad bermek tertibi

USB çalt göni zarýad beriş tertibi, bary-ýogy 1 sagadyň dowamynda güýjüň 80% -ini kepillendirip biler.Amatly.Doly zarýad alandan soň, 48 sagatdan gowrak üznüksiz işläp biler.Gaýtadan ulanyp bolýar.

Hil barlagy

Önümleriň önümçilik we önümçilik prosesi, her önümiň CE we ROHS şahadatnamasyna laýyk gelmegini üpjün etmek üçin berk dolandyryş tertibine eýedir

Gurnama ulanyň

1. Plastiki gaplama gutusyny aýryň.
2. Dogry ululykda kesiň.
3. Ony geýiň we yşyklandyryş tertibini sazlaň.

Guty ölçeg maglumatlary

Önümçilikden soň, önümleriň arasyndaky çaknyşykdan döreýän çyzgylardan gaça durmak üçin her önüm aýratynlykda guty gutusyna gaplanýar.Her uly gaplama gutusy 90 önümi saklap bilýär we gaplaýyş kartony önümlerde uzak aralykdan çaknyşmazlyk üçin güýçli we çydamly üç gatly gasynlanan karton gutyny kabul edýär.zeper ýetirmegine sebäp bolýar.
Gutynyň ölçeg ölçegi: 56 * 39 * 30 sm, gutynyň tutuş agramy: 5,8 kg

Ulanyjynyň pikirleri

Bu, ABŞ-nyň Çikago şäherinden bolan jenap Takeriň beren jogaby.
Jenap Taker Çikagoda ýerli restoran pudagynda işleýär.Çagalygyndan bäri öý haýwanlaryny gaty gowy görýärdi we köp görnüşini saklap gelýär, Labrador iň gowy görýär, sebäbi bu haýwan it iň uzak wagtlap bile bolýar.Iti üçin ýagty ýakany almak isleýär, şonuň üçin öý haýwanlaryny gaty ýagty ýerlerde çalt görüp biler.Aöne birnäçe önüm satyn alanyňyzdan soň, täsiri gowy däl, sebäbi ýyrtmak aňsat.
Dosty önümimizi jenap Taka bilen tanyşdyrýança.Jenap Taker ilki bilen şübheli boldy, şonuň üçin birini mugt berdik.Netijede, bir aýdan soň jenap Taker gönüden-göni 1000 bölek sargyt berdi.Şeýle gowy önüm satjakdygymy aýtdy.Elbetde, bu onuň degişmesi.Ol birnäçe öý haýwanlaryny saklady, köpüsi ýerli haýwanlary halas etmek üçin berildi.LED ýakalarynyň bu azaşan öý haýwanlaryna üstünlik getirjekdigine umyt edýändigini aýtdy.

nusga

Bu önüme has giňişleýin düşünmegiňizi üpjün etmek üçin size bir ýa-da birnäçe nusga mugt berip bileris.

1 (1)
1 (2)
1 (3)
1 (4)

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň