Täze suw geçirmeýän material goldaw nyşany, ýörite howpsuzlyk nyşany, yşyklandyrylan neýlon bilezik

Gysga düşündiriş:

Ölçegi: 28 * 2,5 * 28 sm

Material: Neýlon

Reňk: Gyzyl.Greenaşyl.Gök.Sary.Mämişi.Gülgüne.Ak.

Logotip çap: kabul ederlikli

Batareýa: 2 * CR2016

önümiň agramy : 0.03kg

Mugt nusgalar : mugt

Programma: ýapyk / açyk


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Wideo

Gysga giriş

Haryt ady

Neýlon bilezik

Ölçegi

28* 2,5 * 28 sm

Material

Nylon

Reňk

Gyzyl.Greenaşyl.Gök.Sary.Mämişi.Gülgüne.Ak.

Logotip çap etmek

Kabul ederlikli

Batareýa

2 * CR2016

iş wagty

48H

önümiň agramy

0.03kg

Mugt nusgalar

Mugt
LED_Flashing_Wrist_Band_Bracelet_Arm_Band_Belt_Ligh_8

Aýratynlykly ulanmak

Barlar we doglan gün dabaralary ýaly güýmenje meýdançalary üçin ýörite döredilip, sahnanyň atmosferasy iň ýokary derejä ýeter.Suw geçirmeýän dizaýny bilege geýip bolýar we dolandyryş wyklýuçateli fleş ýygylygyny sazlap bilýär.Ululygyny, nyşanyny we görnüşini özleşdirmegi goldaň.

Ulanyş senarisi

Onsuz oturylyşyk edip bolmaz.Bu önümiň sahypa we daşky gurşaw üçin talaplary ýok.Sahnanyň atmosferasynyň geň galdyryjy we ajaýyp bolmagyny isleseňiz, bu önüm hökman size başga bir duýgy berer.

1

Material stil

Neýlon materialdan ýasalan, suw geçirmeýän, ýeňil, zeper ýetirmek aňsat däl we arzan.

Önümçilik prosesi

Bilekdäki LOGO-ny çap etmek üçin häzirki wagtda has meşhur ýüpek ekran tehnologiýasyny ulanýar.Bu çap tehnologiýasynyň iň uly aýratynlygy, arzan bahasy, gowy çap etmek täsiri we gaty durnukly.Hiç hili ýalňyşsyz logotipiňizi doly derejede görkezýär.

Eltip bermegiň wagty

Eltip beriş wagty 5-15 gün, aýratyn talaplaryňyz bar bolsa, sargyt beren wagtyňyz bize düşündirip bilersiňiz.Logistika tertibi howa we deňiz ýüklerini goldaýar.

Batareýanyň modeli

2 * bilen enjamlaşdyrylanCR2016 görnüşli batareýalar, iş wagty48H

Hil barlagy

Nusga bolsun ýa-da köpçülikleýin iberiş bolsun, her önümiň CE we ROHS şahadatnamasyna laýyk gelýändigine göz ýetirmek üçin her önümiň azyndan 4 hil barlagyndan geçýändigini kepillendirýäris.

Gurnama usuly

1. Daşarky gaplamany aýyryň we biliňize geýiň.

2. Iň oňat ýagdaýy sazlaň we pugta düzediň.

3. Fleş re modeimini saýlamak üçin wyklýuçateli işlediň.

Guty ölçeg maglumatlary

Haryt gaplamasy: plastik halta gaplamak

Daşarky guty gaplamasy: gasynlanan kagyz gaplamasynyň 3 gatlagy

Önümiň çaknyşmagyndan we zaýalanmagyndan gaça duruň

Ulanyjynyň pikirleri

Bu, Malaýziýaly wiwian hanymyň beren jogaby.Şu ýylyň 30-njy maýy iň gowy dostunyň doglan güni.Doglan gününe garaşylmadyk zat goşmak üçin önümiň nagyşlaryny çap etmegi bize ýörite tabşyrdy.Käbir saýlawlardan soň, "ýürek" nagşyny logo hökmünde ulanmak kararyna gelindi.Reňk üçin 200, 20 mukdar.Wiwian hanym üçin derrew önümçiligi gurnadyk we eltip beriş senesini tassyklamazdan ozal iň tygşytly usuly düzdük, bu bolsa Wiwian hanymy gaty täsir etdi.

Soň bolsa, wakanyň bolan ýerinde bize oturylyşyk suratlaryny iberdi we dostlarynyň muny gowy görýändigi äşgär boldy.

9
10
11
12
13
14

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň