Bar toý atmosferasyny sazlamak şahsylaşdyrylan saz ses dolandyryş bilezigi goldaýar

Gysga düşündiriş:

ÖlçegiL: 65mm, H: 20mm, W: 60mm

logotipiň ululygy: L: 30mm, W: 15mm

Material: Plastiki + Silikon

Reňk: Greenaşyl.Gök.Sary.Mämişi.Gülgüne.Ak.

Logotip çap: Düzeltmegi goldaň

Batareýa: 2 * CR2032

önümiň agramy0.04KG

iş wagty72H

Arza ýerleri: barlartoýpartiýa

MysalMugt eltip bermek


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Wideo

Spesifikasiýa parametrleri

Haryt ady LED ses datçigi bilezik
Önümiň ululygy L: 65mm, H: 20mm, W: 60mm
logotipiň ululygy L: 30mm, W: 15mm
Material Plastiki + Silikon
Reňk Greenaşyl.Gök.Sary.Mämişi.Gülgüne.Ak
Logotip çap etmek Düzeltmegi goldaň
Batareýa 2 * CR2032
önümiň agramy 0.03KG
iş wagty 72H
Arza ýerleri barlartoýpartiýa
Mysal Mugt eltip bermek
asdzxcxzcxz1
asdzxcxzcxz2

Aýratynlykly ulanmak

Bu ses we yrgyldy arkaly yşyklandyryp bilýän jadyly bilezikdir.Bilezikde sesiň sesine görä ýagtylygyň ýaýramagynyň ýygylygyny sazlap bilýän içerki titremäni duýmak ulgamy bar.

Ulanyş senarisi

Içerde ýa-da açyk meýdanda, oturylyşykda ýa-da esasy festiwalda, öýde ýa-da barda, janly aýdym-saz bar bolsa, haýran galarsyňyz we haýran galarsyňyz.

asdzxcxzcxz6
asdzxcxzcxz3

Material stil

Söwda nyşanynyň hemmesi ekologiýa taýdan arassa, ýeňil we çydamly ABS + silikon materialdan ýasalýar.

Önümçilik prosesi

Örän kämillik bilen çap etmek işini - pad çap etmegi kabul edýär.Bu çap tehnologiýasynyň iň uly aýratynlygy arzan bahadan, gowy çap etmek effekti we gaty durnukly.Logotipiňizi hiç hili ýalňyşsyz görkezip biler.

Hil barlagy

Önümleriň önümçilik we önümçilik prosesi, her önümiň CE we ROHS şahadatnamasyna laýyk gelmegini üpjün etmek üçin berk dolandyryş tertibine eýedir.

Batareýanyň modeli

2 * CR2032 görnüşli batareýalary ulanyp, uly göwrümli, kiçi göwrümli we arzan bahaly aýratynlyklara eýe.Önümiň üznüksiz elektrik üpjünçiligini üpjün etmek üçin batareýany çalyşmak gaty amatly we gaýtadan ulanylyp bilner.

berlen senesi

Önümiň önümçiligi tamamlanandan soň, mümkin boldugyça gysga wagtda ulanyp boljakdygyňyzy üpjün etmek üçin mümkin boldugyça gysga wagtda ibereris.Adatça 5-15 günüň içinde, aýratyn talaplaryňyz bar bolsa, sargyt beren wagtyňyz bize düşündirip bilersiňiz.

Batareýanyň modeli

Batareýany guranyňyzdan soň, 72 sagada çenli dowam edip biler, bu bolsa oturylyşykda ajaýyp öndürijiligi doly üpjün eder.Başyndan ahyryna çenli, her kim LED yşyklaryna çümsün.

Gurnama ulanyň

1. Bilezigiň izolýasiýa sahypasyny aýryň we wyklýuçateli açyň

2. Sazy açyň, bilezik sazyň ýygylygy bilen ýanar

Mysal

Bu önüme has giňişleýin düşünmegiňizi üpjün etmek üçin size bir ýa-da birnäçe nusga mugt berip bileris.Esasy zat, uzakdan dolandyryş satyn almak iň gowusy, ýogsam kadaly işlemez.

Guty ölçeg maglumatlary

Ulanylyş amatlylygy üçin bilezikleri öňünden ylalaşylan bilezikleriň reňkine görä toparlarys.
Haryt gaplamasy: garaşsyz opp halta gaplamasy
Daşarky guty gaplamasy: gasynlanan kagyz gaplamasynyň 3 gatlagy
Dyrnaklary azaltmak we önümiň hilini üpjün etmek.
Gutynyň ölçeg ölçegi: 30 * 29 * 32 sm, ýeke önümiň agramy: 0.03kg, FCL mukdary: 230, gutynyň agramy: 6.9kg

Ulanyjynyň pikirleri

Ysraýylly jenap Nadaw Pazuelo önümimizi 2021-nji ýylyň 20-nji dekabrynda bir dostumyzyň tanyşmagy arkaly satyn aldy.Jenap Nadaw Pazuelo bize: "Bu ýere önümleriňiz hakda gygyrýan bir dostumyň üsti bilen geldim, hili barada alada etmeýärin. Diňe gowşuryş wagty barada alada edýärin, sebäbi 1 aýyň içinde maşgalamyň doglan güni, Ol şol gün hemmeleri geň galdyrmak isledi ".Müşderiniň haýyşyny öwrenenden soň, kärdeşleri derrew ýük kompaniýasyndan soradylar we iň çalt eltmegiň wagtynyň 15 gün boljakdygyny bildiler, sebäbi heläkçilikleriň öňüni almak üçin entek birnäçe gün galdy, şonuň üçin önümçilige wagt goýuň, bary-ýogy 10 gün.Jenap Nadaw Pazuelo doglan gününden öň bu önümi almaga rugsat bermek üçin, iş bölümindäki kärdeşleri zawod bilen aragatnaşyk sakladylar we ahyrsoňy buýrugy 10 günüň içinde tamamladylar we bellenilen möhletden öň tabşyrdylar.Jenap Nadaw Pazuelo biziň jogabymyzyň tizligi barada gygyrdy.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň