Zawodda gönüden-göni satuw, gyzyl çakyr manorynyň adaty ululykdaky reňk nyşany, suw geçirmeýän ýokary derejeli çüýşe belligi

Gysga düşündiriş:

Ölçegi: 5 * 5 * 12 sm

Material: PET

Reňk: Gyzyl.Greenaşyl.Gök.Sary.Mämişi.Gülgüne.Ak.

Logotip çap: kabul ederlikli

Batareýa: AA batareýasy * 1

önümiň agramy : 0.04kg

Üznüksiz iş wagty : 48H
Arza ýeri : Bar, oturylyşyk, toý


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Wideo

Spesifikasiýa parametrleri

Ady: çüýşe belligi
Ölçegi: 5 * 5 * 12 sm
Şahsylaşdyrma: goldaw
Reňk: ak, gyzyl, sary, gök, ýaşyl, gülgüne
Agramy:Batareýanyň modeli: 5.2 * 5.2 * 2CM
Iş sagatlary: 48H
Mysal:  Mugt sowgatDolandyryş tertibi: ýanyp-ýanýan-elmydama ýapyk
Arza ýerleri: barlar, toý, oturylyşyk
asdada2
asdada3

Aýratynlykly ulanmak

Bu şampan we çakyr üçin ýörite bellik etiketkasy.Etiketkanyň ýagdaýy birneme uly bolany üçin, halaýan nagyşlaryňyzy, sanlaryňyzy we şygarlaryňyzy öz islegiňize görä tertipläp bilersiňiz.Yşyklandyrylanda, bütin çüýşäni başgaça görkezýär.

Ulanyş senarisi

Içerde ýa-da açyk howada, oturylyşyklarda ýa-da uly festiwallarda, jaýlarda ýa-da barlarda bolsun, sahnanyň atmosferasyny üýtgetmek isleýän bolsaňyz, size zerur bolmaly.

asdada12
asdada10

Material stil

Söwda belliginiň hemmesi ekologiýa taýdan arassa, ýeňil, çydamly we reňkli PET materialdan ýasalýar

Önümçilik prosesi

Örän kämillik bilen çap etmek işini - pad çap etmegi kabul edýär.Bu çap tehnologiýasynyň iň uly aýratynlygy arzan bahadan, gowy çap etmek effekti we gaty durnukly.Logotipiňizi hiç hili ýalňyşsyz görkezip biler.

Eltip bermegiň wagty

Adatça 5-15 günüň içinde önümi ibereris.Specialörite talaplaryňyz bar bolsa, sargyt beren wagtyňyz bize düşündirip bilersiňiz.

Batareýanyň modeli

Batareýany guranyňyzdan soň, 48 sagada çenli dowam edip biler, bu bolsa oturylyşykda ajaýyp öndürijiligi doly üpjün eder.Başyndan ahyryna çenli, her kim LED yşyklaryna çümsün.

Hil barlagy

Önümleriň önümçilik we önümçilik prosesi berk dolandyryş tertibine eýedir we her önümiň CE we ROHS şahadatnamasyna laýyk gelýändigine göz ýetirmek üçin azyndan 4 hil barlagy geçirilýär.

Mysal

Bu önüme has giňişleýin düşünmegiňizi üpjün etmek üçin size bir ýa-da birnäçe nusga mugt berip bileris.

Gurnama usuly

1. Çüýşe etiketkasynyň öz-özüne ýelmeýän bazasynyň gorag filmini ýyrtyň

2. Çüýşäniň düýbüne düýbüni düzüň

3. Öz-özüne ýelmeýän gorag filmini ýyrtyň we çakyr çüýşesi bilen berk ýapyň

4. Halaýan fleş re modeimi saýlamak üçin wyklýuçateli işlediň

Guty ölçeg maglumatlary

Önümleriň arasyndaky çaknyşyklar sebäpli dörän çyzyklardan gaça durmak üçin gaplamak üçin ýörite gutujyk gutularyny ulanýarys.Önümleri blist gutusynyň üstünde goýuň, her guty 210 önüm saklap biler. Gaplaýyş kartony uzak aralykdaky turbulentlik sebäpli önüme zeper ýetmezligi üçin berk we çydamly üç gatly gasynlanan kartony kabul edýär.

Gutynyň ölçeg ölçegi: 30 * 29 * 32 sm, bir önümiň agramy: 0.04kg, gutynyň agramy: 8,4kg

Ulanyjynyň pikirleri

Jenap Ugo Minerwa bilen tanyşlyk 2019-njy ýyldaky Gonkong sergisi sebäpli.Kompaniýamyzyň kärdeşleri ýurduň çar künjeginden gelen dilerleri mähirli garşylaýarlar.Bu jenap Ugo Minerwanyň sergimize ilkinji gezek baryp görmegi.Biziň elmydama çakyr ýazgylarymyzy gowy görýändigini we gaty seresaplydygyny gördüm.Bu wagt satyjymyz gelip, höwes bilen salamlaşdy.Gözleglerden soň, jenap Ugo Minerwanyň Italiýada esasan viski, brendi, çakyr we beýleki görnüşleri satýan çakyr kompaniýasyny dolandyrýandygyny bildik.Önüm onuň çakyrynda ulanylýar.Sergimizden geçip baranymda, bu LED çakyr belliginiň gaty laýykdygyny gördüm, şonuň üçin has köp bilesim gelýär.Jenap Ugo Minerwanyň biziň bilen duşuşany üçin örän bagtlydygyny aýdyp bileris, sebäbi önümimiz onuň meselesini çözüp biler.Ululyklaryň gowy gabat gelendigini tassyklandan soň, jenap Ugo Minerwa şol wagt karar berdi we 10 000 birlik satyn aldy.
Jenap Ugo Minerwa Italiýa gelensoň, önümimiz hem derrew geldi we hakyky ulanylandan soň sargyt edilen ölçeg talaplaryna laýyk geldi.

asdada13
asdada14
asdada15
asdada16
asdada17
asdada18

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Önüm kategoriýalary