Suw geçirmeýän täze görnüşli sazlanylýan ululyk goldaw nyşany, ýitirilen ýakanyň öňüni almak üçin ýörite USB zarýad bermek

Gysga düşündiriş:

Bukjanyň ölçegleri : L : 28CM; W: 13CM; H: 4CM

Logotipiň ululygy : 2CM * 1.5CM

Material: Neýlon

Reňki: Gyzyl, Sary, Gök, Greenaşyl, Gülgüne

Logotip çap: kabul ederlikli

zarýad beriş tertibi : USB interfeýsi

önümiň agramy : 0.06kg

Üznüksiz iş wagty : 48H

Arza ýerleri: Içerki / açyk / garaňky meýdan
Mysal : Mugt eltip bermek


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Wideo

Spesifikasiýa parametrleri

Haryt ady LED neýlon ýakasy
Bukjanyň ölçegleri L : 28CM; W: 13CM; H: 4CM
Logotipiň ululygy 2CM * 1.5CM
Material Neýlon
Reňk Gyzyl, sary, gök, ýaşyl, gülgüne
Logotip çap etmek Kabul ederlikli
zarýad bermek tertibi USB interfeýsi
önümiň agramy 0.06kg
Üznüksiz iş wagty 48H
Arza ýerleri Oorapyk / açyk / garaňky meýdan
Mysal Mugt eltip bermek
2
2

Aýratynlykly ulanmak

Täze neýlon suw geçirmeýän ýakasy, iň uly aýratynlygy, daşky gurşaw çäklendirmesiz 7 suw geçirmeýän ýere ýetip biler.Howpsuz we ekologiýa taýdan arassa aýlawda güýçlendirilip bilner.

Ulanyş senarisi

Islendik ýeri we daşky gurşawy tapawutlandyrmagyň hajaty ýok, sebäbi onuň suw geçirmeýän funksiýasy bar, şonuň üçin ýagyşly günlerde-de hiç hili çäklendirmesiz ulanylyp bilner, bu gaty amatly.

3
4

Material stil

Neýlon materialdan ýasalan bu material güýçli, çydamly, uzak möhletli ulanylýar, öý haýwanlarynyň dişlemeginden gorkmaýar we 7-nji derejeli suw geçirmeýän täsirine ýetip biler.Bahasy pes we ortaça maşgala muny kabul edip biler.

Önümçilik prosesi

Iň durnukly pad çap etmek prosesini ulanyp, howpsuz we ekologiýa taýdan arassa, ysy ýok we öý haýwanlaryna geýilende ýaramaz täsirleri bolmaz.Haýwanlaryň ady we aragatnaşyk belgisi hem hiç hili düşnüksiz ýer bolmazdan doly çap edilip bilner.

Berlen senesi

Önümleri gysga wagtda ulanyp biljekdigiňize göz ýetirmek üçin önümleri önümçilikden soň gysga wagtda ibereris.Adatça 5-15 günüň içinde.

zarýad bermek tertibi

Usb çalt gönüden-göni zarýad beriş tertibi, bary-ýogy 1 sagadyň dowamynda güýç sarp etmegiň 80% -ini kepillendirip biler.Amatly.Doly zarýad alandan soň, 48 sagatdan gowrak üznüksiz işläp biler.Gaýtadan ulanyp bolýar.

Hil barlagy

Önümleriň önümçilik we önümçilik prosesi, her önümiň CE we ROHS şahadatnamasyna laýyk gelmegini üpjün etmek üçin berk dolandyryş tertibine eýedir

Gurnama ulanyň

1. Plastiki gaplama gutusyny aýryň.
2. Dogry ululykda kesiň.
3. Ony geýiň we yşyklandyryş tertibini sazlaň.

Guty ölçeg maglumatlary

Önümçilikden soň, önümleriň arasyndaky çaknyşykdan döreýän çyzgylardan gaça durmak üçin her önüm aýratynlykda guty gutusyna gaplanýar.Her uly gaplama gutusy 90 önümi saklap bilýär we gaplaýyş kartony önümlerde uzak aralykdan çaknyşmazlyk üçin güýçli we çydamly üç gatly gasynlanan karton gutyny kabul edýär.zeper ýetirmegine sebäp bolýar.
Gutynyň ölçeg ölçegi: 56 * 39 * 30 sm, gutynyň agramy: 5,4kg

Ulanyjynyň pikirleri

Jenap Fernando Meksikaly.Şu ýylyň fewral aýynda bu suw geçirmeýän gurşuny biziň kompaniýamyzdan satyn aldy.Jenap Fernando özüniň 50 ýaşyndadygyny we üç sany Labrador alyjy bilen ýerli haýwan dükanyny dolandyrýandygyny aýtdy.Recentlyakynda, müşderiler oňa ýagyşly günlerde ulanyp boljak LED ýakasynyň ýokdugyndan zeýrenýärler, sebäbi ýakynda ýagyş ýagýardy, şonuň üçin hemmeler adaty şertlere görä iti gezmäge çykyp bilmeýärler, sebäbi öň satyn alnan önümler suw geçirmeýär, suwuň guramagynyň howpy barada alada ediň.Jenap Fernando Alibaba halkara wokzalynyň platformasyna münüp, her kime şeýle suw geçirmeýän önüm tapmaga kömek etmek isledi.Birnäçe söwda kompaniýasy barada sorandan soň, jenap Fernando bahanyň birneme ýokarydygyny duýup, goňşularynyň az çykdajy etmegini isleýändigi üçin kanagatlanmady.Ahyrynda bizi tapdy we oňa iň gowy baha berip bileris diýip umyt edýäris.Jenap Fernandonyň zerurlyklaryna düşünenimizden soň, oňa suw geçirmeýän ýakasyny maslahat berdik.Bahasy tutuş ulgamda iň pes.Deňeşdirmekden we ölçemekden soň, jenap Fernando ony bizden satyn almak kararyna geldi.Jemi 1000 LED ýakasyny satyn aldy we goňşularynyň şat boljakdygyny aýdýar.

nusga

Bu önüme has giňişleýin düşünmegiňizi üpjün etmek üçin size bir ýa-da birnäçe nusga mugt berip bileris.

1 (1)
1 (2)
1 (3)
1 (4)

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň