Bar toý konserti Simsiz uzakdan dolandyryş meýdany 800-1000M LED uzakdan dolandyryş bilezigi Täze LED atmosfera bilezigi

Gysga düşündiriş:

Önümiň ululygy : L: 75mm, H: 25mm, W: 65mm

logotipiň ululygy: L: 30mm, W: 15mm

Material: Silisiýa jeli

Reňk: Ak.

Logotip çap: kabul ederlikli

Batareýa: 2 * CR2032

önümiň agramy : 0.03kg

Üznüksiz iş wagty : 48H

Arza ýerleri: barlar 、 toý 、 oturylyşygy

Mysal : Mugt eltip bermek


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Wideo

Spesifikasiýa parametrleri

Haryt ady uzakdan dolandyryş bilezigi alyp bardy
Önümiň ululygy L: 75mm W: 25mm H: 65mm
logotipiň ululygy L: 30mm, W: 15mm
Uzakdan dolandyryş aralygy: 800M-1000M
Material Silisiýa jeli
Reňk Ak
Logotip çap etmek Kabul ederlikli
Batareýa 2 * CR032
önümiň agramy 0.03kg
Üznüksiz iş wagty 48H
Arza ýerleri barlar 、 toý 、 oturylyşyk
Mysal : Mugt eltip bermek
a (1)
a (2)

Aýratynlykly ulanmak

Bu tutawaçly işleýän LED uzakdan dolandyrylýan bilezik, bilezik dürli reňkleri görkezip biler, şeýle hem hemişe yşyk, aralyk yşyklar we ş.m. 30+ reesimleri ýaly yşyk we yşyklandyryş reesimlerini üýtgedip bilersiňiz.8-e çenli meýdança bellenip bilner we her sebite aýratynlykda yşyklandyrylyp we dolandyryşa görä ýalpyldawuk bolup biler.

Ulanyş senarisi

Içerde ýa-da açyk howada, oturylyşyklarda ýa-da uly festiwallarda, jaýlarda ýa-da barlarda bolsun, sahnanyň atmosferasyny üýtgetmek isleýän bolsaňyz, size zerur bolmaly.

Silikon uzakdan dolandyrmak br11
Silikon uzakdan dolandyrmak br10

Material stil

Söwda nyşanynyň hemmesi ekologiýa taýdan arassa, ýeňil we çydamly ABS + silikon materialdan ýasalýar.

Önümçilik prosesi

Örän kämillik bilen çap etmek işini - pad çap etmegi kabul edýär.Bu çap tehnologiýasynyň iň uly aýratynlygy arzan bahadan, gowy çap etmek effekti we gaty durnukly.Logotipiňizi hiç hili ýalňyşsyz görkezip biler

Hil barlagy

Önümleriň önümçilik we önümçilik prosesi, her önümiň CE we ROHS şahadatnamasyna laýyk gelmegini üpjün etmek üçin berk dolandyryş tertibine eýedir

zarýad bermek tertibi

2 * CR2032 görnüşli batareýalary ulanyp, uly göwrümli, kiçi göwrümli we arzan bahaly aýratynlyklara eýe.Önümiň üznüksiz elektrik üpjünçiligini üpjün etmek üçin batareýany çalyşmak gaty amatly we gaýtadan ulanylyp bilner.

Berlen senesi

Önümiň önümçiligi tamamlanandan soň, mümkin boldugyça gysga wagtda ulanyp boljakdygyňyzy üpjün etmek üçin mümkin boldugyça gysga wagtda ibereris.Adatça 5-15 günüň içinde, aýratyn talaplaryňyz bar bolsa, sargyt beren wagtyňyz bize düşündirip bilersiňiz.

Gurnama ulanyň

1 bilezigiň izolýasiýa sahypasyny aýyryň we sebit ýa-da topar boýunça paýlaň.

2 control Dolandyryjy guruň, antennany birikdiriň.

3 control Dolandyryş üçin düwmäniň beýanyna serediň.

Guty ölçeg maglumatlary

Amatly bolmak üçin bilezikleri bir meýdana plastik halta salýarys we iňlis dilinde bellik edýäris.Gaplaýyş kartony üç gatly gasynlanan kartondan ýasalýar, uzak wagtlap ulanylmagy sebäpli önüme zeper ýetmezlik üçin güýçli we çydamly.
Gutynyň ölçeg ölçegi: 30 * 29 * 32 sm, ýeke önümiň agramy: 0.03kg, FCL mukdary: 230, gutynyň agramy: 7kg

Ulanyjynyň pikirleri

Ysraýylly jenap Nadaw Pazuelo önümimizi 2021-nji ýylyň 20-nji dekabrynda bir dostumyzyň tanyşmagy arkaly satyn aldy.Jenap Nadaw Pazuelo bize: "Bu ýere önümleriňiz hakda gygyrýan bir dostumyň üsti bilen geldim, hili barada alada etmeýärin. Diňe gowşuryş wagty barada alada edýärin, sebäbi 1 aýyň içinde maşgalamyň doglan güni, Ol şol gün hemmeleri geň galdyrmak isledi ".Müşderiniň haýyşyny öwrenenden soň, kärdeşleri derrew ýük kompaniýasyndan soradylar we iň çalt eltmegiň wagtynyň 15 gün boljakdygyny bildiler, sebäbi heläkçilikleriň öňüni almak üçin entek birnäçe gün galdy, şonuň üçin önümçilige wagt goýuň, bary-ýogy 10 gün.Jenap Nadaw Pazuelo doglan gününden öň bu önümi almaga rugsat bermek üçin, iş bölümindäki kärdeşleri zawod bilen aragatnaşyk sakladylar we ahyrsoňy buýrugy 10 günüň içinde tamamladylar we bellenilen möhletden öň tabşyrdylar.Jenap Nadaw Pazuelo biziň jogabymyzyň tizligi barada gygyrdy.

Mysal

Bu önüme has giňişleýin düşünmegiňizi üpjün etmek üçin size bir ýa-da birnäçe nusga mugt berip bileris.Esasy zat, uzakdan dolandyryş satyn almak iň gowusy, ýogsam kadaly işlemez.

1 (1)
1 (2)
1 (3)
1 (4)

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň