Partiýa sahna atmosferasy işjeň reklamalar 800 metr simsiz uzakdan dolandyryş goldaw nyşany adaty bilezik

Gysga düşündiriş:

Önümiň ululygy : 7 * 2,5 * 7 sm

Logotipiň ululygy: 3 * 1,5 sm

Material: Silika Gel

Reňk: Ak.

Logotip çap etmek: kabul ederlikli

Batareýa: 2 * CR2032

Önümiň agramy : 0.04kg

Üznüksiz iş wagty : 60H

Arza ýerleri: barlar 、 Toý 、 oturylyşyk 、 konsert
Mysal : Mugt


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Wideo

Spesifikasiýa parametrleri

Haryt ady LED uzakdan dolandyryş bilezigi
Önümiň ululygy 7 * 2,5 * 7 sm
logotipiň ululygy 3 * 1,5 sm
Uzakdan dolandyryş aralygy: 800M-1000M
Material Silika Gel
Reňk Ak
Logotip çap etmek Kabul ederlikli
Batareýa 2 * CR2032
önümiň agramy 0.04kg
Üznüksiz iş wagty 60H
Arza ýerleri Barlar 、 Toý 、 Oturylyşyk 、
Konsert
Mysal Mugt
dizaýn1
dizaýn2

Aýratynlykly ulanmak

Bu, köp sanly amaly we güýçli funksiýalary bolan özboluşly dizaýn edilen LED uzakdan dolandyryş bilezigi.Uzakdan dolandyrmak arkaly bilezik dürli reňkleri görkezip biler, şeýle hem hemişelik yşyk we aralyk yşyk ýaly 30+ reesim ýaly yşyklandyryş we yşyklandyryş usullaryny üýtgedip bilersiňiz.8-e çenli zona bellenip bilner we her zona aýratynlykda yşyklandyrylyp we dolandyryşa görä ýalpyldawuk bolup biler.Bu önüm islendik hadysa üçin zerurdyr.

Ulanyş senarisi

Içerde ýa-da açyk meýdanda bolsun, oturylyşykda ýa-da uly festiwalda, öýde ýa-da barda, sahnanyň atmosferasyny üýtgetmek isleýän bolsaňyz, başdan ahyryna çenli hemmeleriň aýdym-sazyň çümmegine çümüp bilersiňiz. we yşyklar.

dizaýn7
dizaýn8

Material stil

Söwda nyşanynyň hemmesi ekologiýa taýdan arassa, ýeňil we çydamly ABS + silikon materialdan ýasalýar.

Önümçilik prosesi

Örän kämillik bilen çap etmek işini - pad çap etmegi kabul edýär.Bu çap tehnologiýasynyň iň uly aýratynlygy arzan bahadan, gowy çap etmek effekti we gaty durnukly.Logotipiňizi hiç hili ýalňyşsyz görkezip biler

Hil barlagy

Önümleriň önümçilik we önümçilik prosesi, her önümiň CE we ROHS şahadatnamasyna laýyk gelmegini üpjün etmek üçin berk dolandyryş tertibine eýedir

zarýad bermek tertibi

2 * CR2032 görnüşli batareýalary ulanyp, uly göwrümli, kiçi göwrümli we arzan bahaly aýratynlyklara eýe.Önümiň üznüksiz elektrik üpjünçiligini üpjün etmek üçin batareýany çalyşmak gaty amatly we gaýtadan ulanylyp bilner.

Batareýanyň modeli

Batareýa gurlansoň, batareýanyň ömri 48 sagada çenli bolup biler (batareýany ulanmagy dowam etdirmek üçin çalşyp bolar), bu oturylyşykda ajaýyp öndürijiligi doly kepillendirýär.Başyndan ahyryna çenli her kim LED çyrasyna çümsün.

Gurnama ulanyň

1. Bilek zolagynyň izolýasiýa listini aýyryň we bellenen ýere bölüň.

2. Dolandyryjy guruň we antennany birikdiriň.

3. Dolandyryş düwmesiniň beýany.

Berlen senesi

Önümiň önümçiligi tamamlanandan soň, mümkin boldugyça gysga wagtda ulanyp boljakdygyňyzy üpjün etmek üçin mümkin boldugyça gysga wagtda ibereris.Adatça 5-15 günüň içinde, aýratyn talaplaryňyz bar bolsa, sargyt beren wagtyňyz bize düşündirip bilersiňiz.

Mysal

Bu önüme has giňişleýin düşünmegiňizi üpjün etmek üçin size bir ýa-da birnäçe nusga mugt berip bileris.Esasy zat, uzakdan dolandyryş satyn almak iň gowusy, ýogsam kadaly işlemez.

Guty ölçeg maglumatlary

Amatly bolmak üçin bilezikleri bir meýdana plastik halta salýarys we iňlis dilinde bellik edýäris.Gaplaýyş kartony üç gatly gasynlanan kartondan ýasalýar, uzak wagtlap ulanylmagy sebäpli önüme zeper ýetmezlik üçin güýçli we çydamly.
Gutynyň ölçeg ölçegi: 30 * 29 * 32 sm, bir önümiň agramy: 0.04kg, FCL mukdary: 230, gutynyň agramy: 9.2kg

Ulanyjynyň pikirleri

Bu Awstraliýaly Jessika hanymyň beren jogaby.

Hanym Jessika Awstraliýanyň Melburn şäherinde esasy güýmenje media kompaniýasyny dolandyrýar.Şertnama baglaşan ýüzlerçe suratkeşiň bardygy aýdylýar.Şu ýylyň maý aýynda hanym Jessika bize derňew iberdi.Derňewiň mazmuny gaty ýönekeý.Uzakdan dolandyrylýan bilezik bilen gaty gyzyklanýandygyny aýtdy.Birnäçe sorag bermeli: 1. LOGO sazlap bolarmy?2. Hakyky uzakdan dolandyrmak aralygy näme?3. Gaýtadan ulanyp bolarmy?4. Eltip bermegiň wagty.

Fon barlaglary arkaly munuň uly müşderidigine göz ýetirdik, şonuň üçin ýokardaky soraglara gaty berk we çynlakaý jogap berdik we sitatada iň uly eglişik etdik.

Netijeler hakykatdanam garaşyşymyz ýaly boldy.Myhman programmasy 300,000 bölek talap edýär, ýöne dürli wagtda dürli ýerlere ibermeli.Aýdymçynyň global gig-ä taýýarlanýandyklary ýüze çykdy.

Bir aýa golaý gaýta-gaýta aragatnaşykdan soň, nusga ahyrsoňy gutardy.Nusgalary iň çalt tizlik bilen müşderilere ýetirýäris we müşderiler gaty kanagatlanýarlar.Önümçiligi guramak üçin derrew töleg.Indi iberişiň ýarysy iberildi, Miss Jessika biziň işimizi gaty gowy tanady we şol ýerde birnäçe surata düşdi.

Global görkezişleri gowy geçer we kassada üstünlik arzuw edýärin.

dizaýn9
dizaýn10
dizaýn11
1 (2)
1 (3)
1 (4)

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň