Täze gurlan dört çyra, ajaýyp uzakdan dolandyrylýan ýörite bilezik alyp bardy

Gysga düşündiriş:

Uzakdan dolandyryş aralygy : 800M-1000M

Önümiň ululygy : L: 75mm, H: 25mm, W: 65mm

logotipiň ululygy: L: 30mm, W: 15mm

Material: Silisiýa jeli

Reňk: Ak.

Logotip çap: kabul ederlikli

Batareýa: 2 * CR2032

önümiň agramy : 0.03kg

Üznüksiz iş wagty : 48H

Arza ýerleri: barlar 、 toý 、 oturylyşygy
Mysal : Mugt eltip bermek


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Wideo

Spesifikasiýa parametrleri

Haryt ady LED uzakdan dolandyryş bilezigi
Önümiň ululygy L: 75mm W: 25mm H: 65mm
logotipiň ululygy L: 30mm, W: 15mm
Uzakdan dolandyryş aralygy: 800M-1000M
Material Silisiýa jeli
Reňk Ak
Logotip çap etmek Kabul ederlikli
Batareýa 2 * CR032
önümiň agramy 0.03kg
Üznüksiz iş wagty 48H
Arza ýerleri barlar 、 toý 、 oturylyşyk
Mysal : Mugt eltip bermek
LED uzakdan1
LED uzakdan3

Aýratynlykly ulanmak

Bu täze LED uzakdan dolandyryş bilezigi.Bilezikde uzakdan dolandyryşy dolandyryp bilýän, bir wagtyň özünde iki reňk ýalpyldadyp bilýän we hemişelik yşyk, aralyk yşyk we 30-dan gowrak re likeim ýaly yşyk we yşyklandyryş reesimlerini üýtgedip bilýän dört sany içerki LED çyra bar.10-a çenli zona bellenip bilner we her zona aýratynlykda yşyklandyrylyp we dolandyryşa görä ýalpyldawuk bolup biler.

Ulanyş senarisi

Uzakdan dolandyrylýan bilezik, toý, bar, oturylyşyk we ş.m. ýaly güýmenje ýerlerinde giňden ulanylýar we sahnanyň atmosferasyny gowy sazlap biler ..

LED uzakdan5
LED uzakdan6

Material stil

Producthli önüm ekologiýa taýdan arassa, ýeňil we çydamly ABS + silikon materialdan ýasalýar.

Önümçilik prosesi

Örän kämillik bilen çap etmek işini - pad çap etmegi kabul edýär.Bu çap tehnologiýasynyň iň uly aýratynlygy arzan bahadan, gowy çap etmek effekti we gaty durnukly.Logotipiňizi hiç hili ýalňyşsyz görkezip biler

Hil barlagy

Önümleriň önümçilik we önümçilik prosesi, her önümiň CE we ROHS şahadatnamasyna laýyk gelmegini üpjün etmek üçin berk dolandyryş tertibine eýedir

zarýad bermek tertibi

2 * CR2032 görnüşli batareýalary ulanyp, uly göwrümli, kiçi göwrümli we arzan bahaly aýratynlyklara eýe.Önümiň üznüksiz elektrik üpjünçiligini üpjün etmek üçin batareýany çalyşmak gaty amatly we gaýtadan ulanylyp bilner.

Batareýanyň modeli

Batareýa gurlansoň, batareýanyň ömri 48 sagada çenli bolup biler (batareýany ulanmagy dowam etdirmek üçin çalşyp bolar), bu oturylyşykda ajaýyp öndürijiligi doly kepillendirýär.Başyndan ahyryna çenli her kim LED çyrasyna çümsün.

Gurnama ulanyň

1 bilezigiň izolýasiýa sahypasyny aýyryň we sebit ýa-da topar boýunça paýlaň.
2 control Dolandyryjy guruň, antennany birikdiriň.
3 control Dolandyryş üçin düwmäniň beýanyna serediň.
4 、 Uzakdan dolandyryş gurnama wideosy, satyjy bilen maslahatlaşmagyňyzy haýyş edýäris

Berlen senesi

Önümiň önümçiligi tamamlanandan soň, mümkin boldugyça gysga wagtda ulanyp boljakdygyňyzy üpjün etmek üçin mümkin boldugyça gysga wagtda ibereris.Adatça 5-15 günüň içinde, aýratyn talaplaryňyz bar bolsa, sargyt beren wagtyňyz bize düşündirip bilersiňiz.

Mysal

Bu önüme has giňişleýin düşünmegiňizi üpjün etmek üçin size bir ýa-da birnäçe nusga mugt berip bileris.Bellik: Bu bilezik ulanylmazdan ozal uzakdan dolandyrmak bilen gabat gelmeli.

Guty ölçeg maglumatlary

Amatly bolmak üçin bilezikleri bir meýdana plastik halta salýarys we iňlis dilinde bellik edýäris.Gaplaýyş kartony üç gatly gasynlanan kartondan ýasalýar, uzak wagtlap ulanylmagy sebäpli önüme zeper ýetmezlik üçin güýçli we çydamly.
Gutynyň ölçeg ölçegi: 30 * 29 * 32 sm, ýeke önümiň agramy: 0.03kg, FCL mukdary: 230, gutynyň agramy: 7kg

Ulanyjynyň pikirleri

Jenap Bauer täze önümimizi şu ýylyň sentýabr aýynda Alibaba satyn alyş festiwalynyň üsti bilen gördi we bu bilezigiň güýçli funksiýalary derrew özüne çekdi.Reňki aýratyn dolandyryp bilersiňiz, ýalpyldawuk nagşy dolandyryp bilersiňiz, şeýle bir gyzyklydy welin, derrew biziň bilen habarlaşdy.

Anotherene bir aýdan onuň gowy dostunyň toý ýubileýi boldy.Bu bilezigi dostuna sowgat hökmünde bermek isledi.Baýramçylyk güni her kim dürli reňkli bilezikler bilen bilelikde aýdym aýdýar, tans edýär, naharlanýar we içýär, bu gaty tolgundyryjy bolmaly.Has giňişleýin öwreneninden soň, jenap Ball toý ýubileýinde bilezikde "Hemişe bilelikde" şygaryny çap etmegi umyt edýär we 25-nji sentýabrdan öň kabul edilmegine garaşýar.

Zawod bilen baglanyşykly maglumatlary tassyklandan soň, jenap Bauere oňyn jogap berdik, mukdary 300, gowşuryş wagty 7 gün we 25-nji sentýabrdan öň gowşurylar.Bilezik alandan soň jenap Ball we dostlary bu önümleri halarlar diýip umyt edýärin.

dizaýn9
dizaýn10
dizaýn11
1 (2)
1 (3)
1 (4)

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň