Täze ajaýyp garaňky gijäniň parlaklygy köp reňkli gabat gelýän tötänleýin aýakgap tans aýakgaplary, tpu aýakgaplaryny alyp bardy

Gysga düşündiriş:

Önümiň gaplanyş ululygy: 23 * 13 * 2 sm
Haryt ölçegi: 103 * 0.3 sm

Logotipiň ululygy4 * 2 sm

Logotip çap: kabul ederlikli

Material:TPU

Reňk: Gyzyl.Greenaşyl.Gök.Sary.Gülgüne.Ak .Multicolor

Batareýa: 2 * CR2032

önümiň agramy0.03kg

Üznüksiz iş wagty48H

Giriş ýerleri: BarlarToýPartiýaKonsert
MysalMugt


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Wideo

Gysga giriş

Haryt ady LED TPU aýakgap
Haryt gaplamasynyň ululygy: 23 * 13 * 2 sm
Haryt ölçegi: 103 * 0,3 sm
Logo Ölçeg : 4 * 2 sm
Logotip çap : Kabul ederlikli
Material: TPU
Reňk: Gyzyl.Greenaşyl.Gök.Sary.Gülgüne.Ak .Multicolor
Batareýa: 2 * CR2032
önümiň agramy : 0.03kg
Üznüksiz iş wagty : 48H
Arza ýerleri: Barlar 、 Toý 、 Oturylyşyk 、 Konsert
Mysal : Mugt
1
3

Aýratynlykly ulanmak

Bu ýeňil aýakgap şu ýyl täze bolup, krossowkalarda, tans aýakgaplarynda, tötänleýin aýakgaplarda giňden ulanylyp bilner.Gije aýakgap wyklýuçatelini çalyşyň we derrew aýakgaplary tomaşaçylaryň iň özüne çekiji merkezine öwüriň.

Ulanyş senarisi

Doglan gün dabaralary, synp duşuşyklary, tans oturylyşyklary, toýlar we beýleki ýerler, tomaşaçylaryň iň owadan merkezi bolmak isleýän bolsaňyz, hökman şoňa eýe bolmaly.

5

Material stil

TPU + ABS materialyndan ýasalan, ýeňil, ýumşak we gowy ýagtylyk geçiriş artykmaçlyklaryna eýedir.

Önümçilik prosesi

Pad çaphana tehnologiýasyny ulanyp, logo reňkli, berk we solmaýar.

Eltip bermegiň wagty

Adaty ýagdaýlarda eltip bermek 5-15 günüň içinde tamamlanyp bilner.Aýry-aýry talaplara laýyklykda eltip beriň, eltiş usuly howa we deňiz ýüklerini goldaýar.

Batareýanyň modeli

2 * CR2032 görnüşli batareýa bilen enjamlaşdyrylan, iş wagty 48H

Hil barlagy

Nusga bolsun ýa-da köpçülikleýin iberiş bolsun, her önümiň CE we ROHS şahadatnamasyna laýyk gelýändigine göz ýetirmek üçin her önümiň azyndan 4 hil barlagyndan geçýändigini kepillendirýäris.

Gurnama usuly

1. Açandan soň, aýakgaplary aýakgap deşiklerine salyň.

2. Wyklýuçateli açyň we halaýan yşyklandyryş re modeimini saýlaň.

Guty ölçeg maglumatlary

Önümiň gaplanylyşy: garaşsyz gül gutusyna gaplanýar

Daşarky guty gaplamasy: gasynlanan kagyz gaplamasynyň 3 gatlagy

Ulag wagtynda özara çyzuwlary azaldyň

Ulanyjynyň pikirleri

Hanym Julia, Germaniýa:
Iň kiçi gyzy 30-njy maýda dostunyň maskarad dabarasyna gatnaşar. Egin-eşikler we bezegler taýýar.Aýakgaplar elmydama birneme adaty duýulýar, ýalpyldawuk aýakgaplarymyzy görýänçäm, derrew körpe gyzym we dosty üçin birneme satyn almak kararyna geldim.Onlyöne diňe bir haýyş bar, 28-nji maýda kabul edilmeli. Eltip beriş wagtyny tassyklandan soň, eltip bermegi derrew tertipleýäris we ahyrynda görkezilen seneden öň alarys.Julia hanym körpe gyzyň gaty begendigini aýtdy.

12
13
8
9
10
11

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň