Zawodda gyzgyn satylýan täze bilezik simsiz uzakdan dolandyryş nyşany, ýörite goldaw RGB bilezik bilegi

Gysga düşündiriş:

Önümiň ululygy : 7 * 7 * 2,5 sm

Logotipiň ululygy: 3 * 1,5 sm

Material: Silika Gel

Reňk: Ak.

Logotip çap etmek: kabul ederlikli

Batareýa: 2 * CR2032

Önümiň agramy : 0.04kg

Üznüksiz iş wagty : 48H

Arza ýerleri: barlar 、 Toý 、 oturylyşyk 、 konsert

Mysal : Mugt


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Wideo

Gysga giriş

Haryt ady LED bilezik
Önümiň ululygy 7 * 7 * 2,5 sm
logotipiň ululygy 3 * 2,5 sm
Uzakdan dolandyryş aralygy: 500M-800M
Material Silika Gel
Reňk Ak
Logotip çap etmek Kabul ederlikli
Batareýa 2 * CR2032
önümiň agramy 0.04kg
Üznüksiz iş wagty 48H
Arza ýerleri Barlar 、 Toý 、 Oturylyşyk 、 Konsert
Mysal Mugt
bilezik bilegi
RGB bilezik bilegi

Aýratynlykly ulanmak

Bu özboluşly dizaýn edilen we güýçli LED uzakdan dolandyryş bilezigi.Simsiz örtügiň aralygy 800 metr, signal güýçli we kabul ediş durnukly.Barlar, toýlar, konsertler, oturylyşyklar ulanylyp bilner.Bu uzakdan dolandyrylýan bilezik sahnanyň atmosferasyny gaty gowy sazlap biler.Uzakdan dolandyrmak arkaly bilezik dürli reňkleri görkezip biler, şeýle hem hemişelik yşyk we aralyk yşyk ýaly 30+ reesim ýaly yşyklandyryş we yşyklandyryş usullaryny üýtgedip bilersiňiz.10-a çenli zona bellenip bilner we her zona aýratynlykda yşyklandyrylyp we dolandyryşa görä ýalpyldawuk bolup biler.Bu önüm islendik hadysa üçin zerurdyr.

Ulanyş senarisi

Ueer we daşky gurşaw bilen çäklenmän, islendik festiwal we çäreler ulanylyp bilner.

Bilezik
Bilezik
Dmx bilezik

Gurnama ulanyň

1. Bilek zolagynyň izolýasiýa listini aýyryň we bellenen ýere bölüň.
2. Dolandyryjy guruň we antennany birikdiriň.
3. Dolandyryş düwmesiniň beýany.

Önümçilik prosesi

Örän kämillik bilen çap etmek işini - pad çap etmegi kabul edýär.Bu çap tehnologiýasynyň iň uly aýratynlygy arzan bahadan, gowy çap etmek effekti we gaty durnukly.Logotipiňizi hiç hili ýalňyşsyz görkezip biler.

Eltip bermegiň wagty

Batareýa gurlansoň, batareýanyň ömri 48 sagada çenli bolup biler (batareýany ulanmagy dowam etdirmek üçin çalşyp bolar), bu oturylyşykda ajaýyp öndürijiligi doly kepillendirýär.Başyndan ahyryna çenli her kim LED çyrasyna çümsün.

Batareýanyň modeli

2 * CR2032 görnüşli batareýalary ulanyp, uly göwrümli, kiçi göwrümli we arzan bahaly aýratynlyklara eýe.Önümiň üznüksiz elektrik üpjünçiligini üpjün etmek üçin batareýany çalyşmak gaty amatly we gaýtadan ulanylyp bilner.

Hil barlagy

Önümçilik, gurnama, gaplamak, gaplamak, her baglanyşykda her önümiň howpsuzlygyny üpjün etmek üçin berk hil barlag ulgamy bar

Berlen senesi

Önümiň önümçiligi tamamlanandan soň, mümkin boldugyça gysga wagtda ulanyp boljakdygyňyzy üpjün etmek üçin mümkin boldugyça gysga wagtda ibereris.Adatça 5-15 günüň içinde, aýratyn talaplaryňyz bar bolsa, sargyt beren wagtyňyz bize düşündirip bilersiňiz.

Mysal

Bu önüme has giňişleýin düşünmegiňizi üpjün etmek üçin size bir ýa-da birnäçe nusga mugt berip bileris.Esasy zat, uzakdan dolandyryş satyn almak iň gowusy, ýogsam kadaly işlemez.

Box Gauge maglumatlary

Önümiň gaplanylyşy: harplara görä bölünýär, degişlilikde bellenen ýerlere goýulýar we OPP haltalaryna gaplanýar.
Daşarky karton gaplama: Aýry-aýry gaplanan, berk we çydamly 3 gat gasynlanan kagyz.
Gutynyň ölçeg ölçegi: 30 * 29 * 32 sm, bir önümiň agramy: 0.04kg, FCL mukdary: 230, gutynyň agramy: 9.2kg

Ulanyjy bilen pikir alyşma

Bu, ABŞ-nyň Connors şäherinden jenap Harrisiň beren jogaby
Jenap Harris ýerli söwda kompaniýasynyň satyjysy.Esasy jogapkärçiligi, Hytaýda işewürlik mümkinçilikleri bolan önümleri tapmak we soňra ABŞ-a satmak.Sebäbi hytaý önümlerini gaty döredijilikli we arzan hasaplaýar.
Oktýabr aýynyň bir güni jenap Harris wideo çekilende YouTube-a göz aýlady.Wideonyň mazmuny bir barda oýnaýan ýaşlar toparyndandyr.Her kim bilegine rezin bilezik geýýär.Bilezik gyzyl, gök we reňkli bolýar.Hemmeler oýnaýarlar.örän şat.Bu wideo bary-ýogy 20 sekunt, ýöne on müňlerçe tomaşa etdi, bu bolsa jenap Harrisi gaty tolgundyrýar.Soňra wideodaky "bilezik" açar sözüne eýerdi
Wideodaky "ýolbaşçylyk bilezik" açar sözüne görä derrew kompaniýamyzy tapdy we has giňişleýin düşünmek üçin käbir nusgalary satyn almagy umyt etdi.Satyjymyz önümiň gurluşy we ulanylyşy barada jikme-jiklikler bilen jenap Harris bilen örän dostlukly we täsirli aragatnaşyk saklady.
Jenap Harris nusgalary alanda talaplaryny kanagatlandyryp biler diýip umyt edýärin.

Oturylyşyk üçin bilezik
Dolandyrylýan ýeňil bilezikler
Owingalpyldawuk bilezikler
Edalpyldawuk bilezikler (2)

dizaýn11

dizaýn12

dizaýn13

dizaýn14


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň