Täze logotip, toý toýy üçin ýörite fleş LED çyrasy

Gysga düşündiriş:

Önümiň ululygy: 48 * 0,5 * 0,5 sm
Material: TPU
Reňk: Gyzyl.Ak, sary, gülgüne, ýaşyl, gök, gara, gyzyl
Logotipiň ululygy : 1.5 * 1,5 sm
Logotip çap: kabul ederlikli
Batareýa: 2 * CR2032 modeli
önümiň agramy : 0.03kg
Mugt nusgalar : Mugt


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Wideo

Gysga giriş

önümiň ady TPU lanyard

Önümiň ululygy

48 * 0,5 sm
Material TPU
Batareýa 2 * CR2032
iş wagty 48H
agramy 0.03kg
reňk Gyzyl, ak, gök, ýaşyl, gülgüne, sary
nyşany özleşdirmek Goldaw
1 (2)
2 (2)

Aýratynlykly ulanmak

Bu, ýagtylygy çykaryp we LOGO-ny sazlap bilýän gurşun çyzgysynyň täze görnüşidir.Lightagtylyk zolagyny aýratynlaşdyrma we şahsy islegiňize görä dürli reňklere üýtgedip bolýar ..

Ulanyş senarisi

Şahsyýet nyşanyny özboluşly etmek üçin barlarda, toýlarda, konferensiýalarda we dürli ýygnanýan ýerlerde ulanylyp bilner.

3
4
5

Material stil

Iň oňat ýagtylyk geçirijisi bolan TPU materialyndan ýasalan, ýeňil, ýumşak we arzan ..

Önümçilik prosesi

1. Pad çap etmek tehnologiýasyny ulanyp, logotip reňkli, berk we solmaýar.
2. lightagtylyk zolagynyň ýagtylygyny üpjün etmek üçin uly lampa monjuklary.
3. Islegine görä çalşyp boljak bellik çeňňegi bilen gelýär.

Eltip bermegiň wagty

Adaty ýagdaýlarda eltip bermek 5-15 günüň içinde tamamlanyp bilner.Aýry-aýry talaplara laýyklykda eltip beriň, eltiş usuly howa we deňiz ýüklerini goldaýar.

Batareýanyň modeli

2 * CR2032 görnüşli düwme batareýalary bilen gelýär, üznüksiz iş wagty 24 sagada ýetýär.Batareýany çalyşmak aňsat we gaýtadan ulanylyp bilner.

Hil barlagy

Nusga bolsun ýa-da köpçülikleýin iberiş bolsun, her önümiň CE we ROHS şahadatnamasyna laýyk gelýändigine göz ýetirmek üçin her önümiň azyndan 4 hil barlagyndan geçýändigini kepillendirýäris.

Gurnama usuly

1. Bukjany açanyňyzdan soň, izolýasiýa sahypasyny aýyryň.
2. 2. Halaýan BLINKING rejäňizi sazlaň.

Guty ölçeg maglumatlary

Haryt gaplamasy: garaşsyz OPP halta gaplamasy
Daşarky guty gaplamasy: 3 gatly gasynlanan kagyz gaplama
TransportUser-de özara çyzgylardan gaça duruň.

Ulanyjynyň pikirleri

Fransiýaly Miss Germionanyň pikirleri:
Miss Germiona iri fransuz kompaniýasynyň işgärler bölüminiň müdiri.Şu aýyň 2-sinde kompaniýanyň üçünji ýyllygyny bellär.Bu maksat bilen, köp ideýa taýýarlady, esasanam biziň LED çyzykly önümlerimiziň biri.Ol ähli işgärlerden baýramçylyga köp açyk reňk goşup we ýatdan çykmajak oturylyşyk edip biljek baýramçylyk güni geýmegini soraýar.Şol bir wagtyň özünde, kompaniýanyň adyny we nyşanyny çyzgyda çap etmegimizi haýyş etdi.Hemme zat taýyn, oturylyşyklary gowy geçirer diýip umyt edýärin.

7
8
Led tpu lanyard Jikme-jiklikler sahypasy
Led tpu lanyard Jikme-jiklikler sahypasy 2

dizaýn11

dizaýn12

dizaýn13

dizaýn14


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň