Zawod gönüden-göni satuw täze döredijilik garaňky gijäniň ýalpyldawuk nyşany adaty şlýapa

Gysga düşündiriş:

Ady: Zawodyň göni satuwy täze döredijilik garaňky gijäniň ýalpyldawuk nyşany adaty tötänleýin şlýapa
Önümiň ululygy : 20 * 14 sm
Şlýapa aýlawy: 55-60 sm
logotipiň ululygy: 8 * 5 sm
Material: Pagta 100%
Reňki: Ak ellow Sary ink Gülgüne 、 Greenaşyl 、 Gök 、 Gyzyl 、 Gara
Logotip çap: kabul ederlikli
Batareýa: 2 * AAA
önümiň agramy : 0.15kg
Üznüksiz iş wagty : 48H
Arza ýerleri: Barlar 、 Partiýa ivity Iş 、 Bäsleşik
Mysal : Mugt eltip bermek


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Wideo

Gysga giriş

Haryt ady LED şlýapa
Önümiň ululygy 20 * 14 sm
logo ululygy 8 * 5 sm
Şlýapa aýlawy: 55-60 sm
Material Pagta 100%
Reňk AkSaryGülgüneGreenaşylGökGyzylGara

 

xiangqing1
xiangqing2

Aýratynlykly ulanmak

Bu ýalpyldawuk tötänleýin şlýapa.Gurlan wyklýuçateliň üstünden gözegçilik etmek bilen, haýal ýalpyldawuk, çalt ýalpyldawuk we hemişelik yşyk saýlamak üçin dürli yşyklandyryş reesimleri bar.Bir oturylyşyga, bir çärä gatnaşýarsyňyzmy ýa-da bir oýna göni tomaşa edýärsiňizmi, ýalpyldawuk alamat sizi serginiň ýyldyzy eder.

Ulanyş senarisi

Içerde ýa-da açyk howada, oturylyşyklarda ýa-da esasy festiwallarda, öýde ýa-da barda, çärelerde ýa-da ýaryşlarda bolsun, sahnanyň atmosferasyny üýtgetmek isleseňiz, hökman bolmaly.

xiangqing4
xiangqing3

Material stil

100% pagta materialyndan ýasalan, ýumşak, der siňdiriji, rahatsyz.Islendik deri we saç görnüşi üçin amatly.

Önümçilik prosesi

Bu önüm iki sany çap logotip reesimini ulanyp biler.Kepkäniň daşyny çap etmek: esasan teksti we sanly maglumatlary görkezmek üçin kompýuter nagyşlary ulanylyp bilner;gapak emblemasyny çap etmek: pad çap etmek tehnologiýasy ulanylyp bilner, nagşy düşnükli, syýa ýalňyşlygy ýok we çap etmegiň bahasy pes.

Eltip bermegiň wagty

Batareýa gurlansoň, batareýanyň ömri 48 sagada ýetip biler (batareýany ulanmagy dowam etdirmek üçin çalşyp bolar), bu dürli ýagdaýlarda ajaýyp işlemegi doly kepillendirýär.Başyndan ahyryna çenli her kim LED çyrasyna çümsün.

Batareýanyň modeli

2 * AAA batareýasyny ulanyp, uly göwrümli, kiçi göwrümli we arzan bahaly aýratynlyklara eýe.Önümiň üznüksiz elektrik üpjünçiligini üpjün etmek üçin batareýany çalyşmak gaty amatly we gaýtadan ulanylyp bilner.

Hil barlagy

Önümleriň önümçilik we önümçilik prosesi, her önümiň CE we ROHS şahadatnamasyna laýyk gelmegini üpjün etmek üçin berk dolandyryş tertibine eýedir.

Gurnama usuly

1. Batareýany polo positiveitel we otrisatel polýuslara görä guruň。
2. Gurlan wyklýuçatele gözegçilik ediň we halaýan yşyklandyryş re modeimi saýlaň。
3. Özüňize laýyk ululygy saýlamak üçin şlýapanyň arka tarapyndaky "jadyly çelegi" sazlaň。

Guty ölçeg maglumatlary

Önümiň gaplanylyşy: OPP haltalary göwrümi azaltmak we daşaýarka özara çyzylmazlyk üçin garaşsyz gaplamak üçin ulanylýar.
Daşarky karton gaplama: gasynlanan kagyz gaplamasy.Güýçli we çydamly, çyglylykdan gaça duruň.

Ulanyjynyň pikirleri

Bu, Amsterdamly jenap Kempiň beren jogaby,
Gollandiýa.Jenap Kemp futbol höwesli, öz sport harytlary dükany bilen işleýär we dünýäni tolgundyrýan futbol kluby “Aýaks” futbol klubyna eýe bolan ýerli futbol birleşiginiň prezidenti.1900-nji ýylda döredilen bu futbol kluby, akademiýasynyň dünýädäki iň gowy toparlardan biridigi sebäpli dünýäniň iň uly toparlaryndan biri.
Şu ýylyň 6-njy awgustynda Gollandiýanyň Futbol ligasy açylyş oýnuny başlar, iň esasy wakasy Aýaksyň Fortuna Sittard bilen bäsleşmegi.Öý toparyna begenmek üçin jenap Kemp sahna 1000 janköýer taýýarlady.Janköýerleri has güýçli etmek üçin, diňe bir eşikleri we şarflary däl, eýsem-de bolsa, bizden bir topar gurşun şlýapalary ýörite sargyt etdi.
Aýaks harp nyşany., reňk shemasy gyzyl we ak, nusgawy söweşiji kellesi bilen, uzakdan Aýaks janköýeri bolmaly.
Jenap Kemp LED şlýapalarymyzdan gaty hoşal we jenap Kemp we iň gowy görýän toparyna üstünlik arzuw edýär.

Zawod gönüden-göni satuw täze döredijilik garaňky gijäniň ýalpyldawuk nyşany adaty tötänleýin şlýapa (5)
Zawod gönüden-göni satuw täze döredijilik garaňky gijäniň ýalpyldawuk nyşany adaty tötänleýin şlýapa (3)
dizaýn9
dizaýn10

dizaýn11

dizaýn12

dizaýn13

dizaýn14


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Önüm kategoriýalary